Sykemelding før og under ferieavvikling

Sykemelding før og under ferieavvikling

Arbeidsgiver plikter å drøfte avvikling av ferie med arbeidstaker og underrette om ferieavviklingen tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til. Jf. ferieloven § 6 andre ledd. Ettersom ferien vil være fastsatt lang tid forveien kan det oppstå situasjoner hvor arbeidstaker er sykemeldt når ferien skal avvikles.

Ferieloven regulerer to forskjellige situasjoner dersom arbeidstaker er sykemeldt. Den første situasjonen gjelder hvor arbeidstakeren blir sykemeldt i forkant av avtalt ferie, mens den andre situasjonen gjelder hvor arbeidstakeren blir sykemeldt under avvikling av ferien.

Hvilke regler gjelder i slike situasjoner, og hva har du som arbeidstaker krav på?

Sykemeldt før avvikling av ferie:

En arbeidstaker som er 100% sykemeldt før ferien skal avvikles kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret, jf. ferieloven § 9 første ledd, første setning. Det anbefales å sende kravet om utsettelse skriftlig til din arbeidsgiver, og det må også legges ved dokumentasjon fra lege. Ønske om utsettelse må også fremsettes senest siste arbeidsdag før ferien skal avvikles.

Det fremgår av ferieloven at arbeidstaker må være helt arbeidsufør. Det innebærer at dersom arbeidstakeren er 50% sykemeldt vil man ikke ha krav på å få ferien utsatt. Arbeidstaker og arbeidsgiver kan inngå avtale om utsettelse, men rettslig sett er dette noe man ikke har krav på.

Sykemeldt under avvikling av ferie:

Arbeidstakere som blir 100% sykemeldt under avvikling av ferie har krav på å få utsatt alle dagene hvor vedkommende har vært syk, jf. ferieloven § 9 første ledd, andre setning. Det kreves i likhet med utsettelse av ferie at man er 100% arbeidsufør. 

Kravet om utsettelse av feriedagene må legges frem så fort arbeidstakeren er tilbake på jobb, sammen med dokumentasjon fra lege. Det anbefales å sende kravet skriftlig for å ha god dokumentasjon. Arbeidstaker må ikke sende kravet første arbeidsdag, men loven krever at kravet blir sendt snarest mulig. 

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com