Viktig informasjon til arbeidstakere som er rammet av Korona-krisen

Den nye smittebølgen fører til et mer usikkert arbeidsmarked og vi forventer et økt antall
permitteringer og oppsigelser i tiden som kommer. Da er det viktig at du vet hvilke rettigheter du
har.

Permittering

Mange har allerede blitt permittert i desember grunnet restriksjoner knyttet til koronapandemien, og
vi forventer et økende antall permitteringer i tiden fremover. Dersom du blir rammet av permittering
bør du vite følgende:

 • Permittering kan benyttes som et tiltak ved midlertidig bortfall av arbeid.
 • Arbeidstaker fritas for arbeidsplikt, og arbeidsgiver fritas for lønnsplikt på kort varsel.
 • Permitteringsvarsel på 2 dager vil aksepteres av NAV for virksomheter som uventet blir
  rammet av koronasituasjonen. For øvrig gjelder en varslingsplikt på 14 dager.
 • Arbeidsgiver utbetaler lønn de 10 første dagene, kalt lønnsplikt i arbeidsgiverperioden.
  Deretter overtar NAV med utbetaling av dagpenger.
 • Du bør søke om dagpenger fra NAV så raskt som mulig. Digital søknad kan sendes
  her: https://www.nav.no/soknader/nb/person/arbeid/dagpenger. Arbeidsavtale,
  permitteringsvarsel og skjemaet Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering (NAV 04-
  08.04) skal legges ved søknaden.
 • Du har rett til dagpenger dersom du har fått redusert arbeidstiden med minst 40% og har hatt en minsteinntekt fra lønnet arbeid på minst kr. 79 799 kroner i de siste 12 avsluttede kalendermånedene (0,75 ganger folketrygdens grunnbeløp (G)), eller minst kr. 239 397 (2,25G) de siste 36 månedene.
 • Du kan få 80 % av dagpengegrunnlaget under 3 G (304 053 kroner)
 • 62,4 % av dagpengegrunnlaget mellom 3 G (304 053 kroner) og 6 G (608 106 kroner)

Det gjøres oppmerksom på at reglene knyttet til dagpenger ikke er endelig vedtatt, men foreslått
av regjeringen med varighet ut februar 2022.
Dersom reduksjonen i inntekt fører til at du får problemer med å betale faste utgifter, bør du
kontakte din bank og søke om avdragsfrihet. Du kan sende digital søknad om betalingsutsettelse på
studielån fra Lånekassen

Oppsigelse

Restriksjoner knyttet til koronaviruset vil kunne føre til oppsigelser av ansatte. Dersom du blir
meddelt en oppsigelse har du følgende rettigheter:

 •  Det skal avholdes et drøftelsesmøte før arbeidsgiver treffer beslutning.
 • Oppsigelsen trer i kraft fra den 1. måneden etter at oppsigelsen er mottatt.
 • Du kan kreve forhandlingsmøte med arbeidsgiver dersom du mener at oppsigelsen er ulovlig.
 • Du kan kreve å få stå i stillingen så lenge forhandlinger pågår og søksmål tas ut innen de
  lovbestemte frister.
 • Du har rett til å prøve saken i domstolen.
 • Du har rett til dagpenger dersom de generelle vilkårene er oppfylt, og oppsigelsen skyldes
  arbeidsgivers forhold.

Barnehager og skoler er stengt på grunn av koronaviruset

Dette sier NAV om omsorgsdager per nå:
Dette gjelder til 31. desember 2021:

 • Antall omsorgsdager er doblet
 • Du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehage/skole/SFO er
  stengt
  I tillegg til de vanlige reglene for bruk av omsorgsdager, kan du i 2021 bruke omsorgsdager når:
 •  Barnet, eller den som til vanlig passer barnet, er i karantene
 • Du må være hjemme med barn fordi barnehagen/skolen er stengt på grunn av koronaviruset
 • Barnet ikke kan gå i barnehagen/skolen på grunn av særlige smittevernhensyn. I disse
  tilfellene bruker du ikke av de ordinære omsorgsdagene dine. Det betyr at du kan bruke
  omsorgsdager i disse tilfellene selv om du har brukt opp de ordinære dagene dine.

Om du har spørsmål, ta kontakt på post@krifa.no, på chat på www.krifa.no eller på
telefon 22720020

 

Søk