Overføring av feriedager

Du har som arbeidstaker etter ferielovens § 5 krav på 25 virkedager med ferie i året. Fyller du 60 år i løpet av ferieåret har du i tillegg krav på 6 virkedager ekstra. Skulle det likevel være slik at du som arbeidstaker ikke har anledning til å bruke opp alle feriedagene i løpet av året kan feriedagene overføres. 

Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker tar all ferien i løpet av året, men dersom dette ikke lar seg gjøre kan det bli tale om overføring. Overføring av feriedager kan skje på flere ulike måter.

Overføring ved avtale

Dersom det ikke er mulig å avvikle den gjenstående ferien i det aktuelle ferieåret, skal de feriedagene som gjenstår overføres til påfølgende år. Denne overføringsmåten er lovfestet i ferielovens § 7 (3) og skjer ved at det inngås skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om overføring av feriedager. Avtalen om overføring av feriedager gjelder for inntil 12 virkedager ferie. Er du i tillegg omfattet av en tariff- eller annen individuell avtale, slik at du har krav på en femte ferieuke, gis det adgang til å inngå skriftlig avtale om å overføre 17 virkedager til påfølgende ferieår. 

Automatisk overføring

Den andre formen for overføring skjer ved såkalt automatisk overføring. Dette kan bli aktuelt dersom arbeidstakeren ikke har avviklet ferie i løpet av ferieåret på grunn av sykdom, foreldrepermisjon eller militærtjeneste. Dersom du ikke får avviklet ferien din på grunn av de nevnte tilfellene skal alle ferielovens feriedager som er til gode ved ferieårets slutt overføres til det neste påfølgende året. 

I forbindelse med sykdom oppstiller loven to løsninger etter ferielovens § 9 (1). Den første løsningen gjelder dersom du blir syk før ferien starter. I disse tilfellene kan du kreve hele ferien utsatt. Skulle du på den andre siden bli syk i løpet av ferien, kan du kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Er du for eksempel syk tre virkedager av ferien din, har du krav på tre nye feriedager senere. For å kunne kreve ferien utsatt gjelder det et krav om 100% arbeidsuførhet. Med andre ord kan du ikke kreve utsatt ferie dersom du er gradert sykemeldt.

Når det gjelder ferieavvikling i forbindelse med foreldrepermisjon så kreves det samtykke fra arbeidstaker for at ferien skal kunne legges til permisjonstid hvor det ytes foreldrepenger. Dersom permisjonstiden faller sammen med allerede fastsatt ferie, så kan arbeidstaker kreve ferien utsatt etter ferielovens § 9 (2).

I forbindelse med militærtjeneste og annen plikttjeneste kreves det samtykke på samme måte som ved foreldrepermisjon, og det er også anledning til å kreve ferien utsatt for arbeidstaker. Reglene for dette følger av ferieloven § 9 (3). 

 

Kilder:

https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2016/lederjuss-sykdom-i-ferien-og-overforing-av-ferie/

https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/arbeidstid-ferie-og-permisjon/ferie/overforing-av-ferie/

https://www.visma.no/blogg/overforing-av-ferie-hvilke-regler-gjelder/

Søk