Oppsigelse under sykemelding

Oppsigelse under sykemelding

Arbeidstakere som er helt eller delvis sykemeldt har et særskilt vern i forbindelse med oppsigelse. En oppsigelse under sykemelding skal være svært godt begrunnet.

Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-8 at en arbeidstaker som er borte fra arbeid på grunn av ulykke eller sykdom, ikke kan sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte, dersom oppsigelsen er begrunnet i sykdommen. Det betyr at det er et absolutt forbud mot oppsigelser som er begrunnet i sykefraværet, uavhengig av hvor store ulemper sykefraværet vil påføre virksomheten.

Flere virksomheter kan være bundet av avtaler hvor verneperioden er lenger enn 12 måneder.

Arbeidsgiver har bevisbyrden

Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-8 (2) at dersom en arbeidstaker mottar en oppsigelse under sykemelding, skal oppsigelsen anses for å ha sin grunn i sykefraværet. Det betyr at arbeidsgiver har en streng bevisbyrde og må derfor sannsynliggjøre at oppsigelsen ikke har sammenheng med sykefraværet.

Selv om arbeidstakere har et særskilt vern i forbindelse med oppsigelse under sykemelding, betyr ikke det at arbeidstakeren ikke kan bli sagt opp fra sin stilling. En oppsigelse som er begrunnet i andre forhold, for eksempel nedbemanning vil fortsatt kunne være saklig, så lenge arbeidsgiver kan dokumentere at arbeidstakeren stiller dårligst etter en vurdering av saklige utvelgelseskriterier og at oppsigelsen ikke har sin årsak i sykefraværet.

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

I henhold til arbeidsmiljøloven § 4-6 plikter arbeidsgiver å tilrettelegge for arbeidstakere som ikke kan utføre sine arbeidsoppgaver som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende. Arbeidsgiver plikter å legge til rette «så langt det er mulig» slik at arbeidstakeren kan fortsette i sin stilling. Det innebærer at arbeidsgiver må undersøke om det finnes andre arbeidsoppgaver som arbeidstakeren kan utføre, eventuelt om man kan omplassere vedkommende til et passende arbeid.

Oppsigelse etter verneperioden

Etter verneperioden på 12 måneder vil den ordinære bestemmelsen om oppsigelse komme til anvendelse. Har en arbeidstaker vært sykemeldt helt eller delvis i over 12 måneder kan arbeidsgiver gå til oppsigelse forutsatt at det det foreligger et saklig grunnlag. Har arbeidstakeren vært fraværende i 12 måneder uten å kunne komme tilbake i arbeid vil det som oftest foreligge et saklig grunnlag for oppsigelse.

For å undersøke om en oppsigelse er saklig må man foreta en konkret vurdering hvor arbeidsgivers og arbeidstakers interesser avveies mot hverandre. I vurderingen vil flere relevante momenter kunne ha betydning. Om arbeidsgiver har mulighet til å skaffe en vikar som kan erstatte arbeidstakeren vil det som regel ikke foreligge saklig grunnlag til oppsigelse. Det vil heller ikke foreligge saklig grunnlag om arbeidsgiver ikke har oppfylt sin tilretteleggingsplikt. 

Dersom det er knyttet stor usikkerhet til når arbeidstakeren vil kunne vende tilbake til arbeid eller virksomheten vil få problemer med ansettelse av en vikar grunnet opplæringskostnader og kontinuitet i stillingen, vil dette være momenter som vil tale for at en oppsigelse er saklig. 

Søk