Ferie i Oppsigelsestid

Ferie i oppsigelsestid

Arbeidstakere som har fått oppsigelse fra arbeidsgiver eller som selv har sagt opp sin stilling kan ha et ønske om å avvikle avtalt ferie eller gjenstående feriedager før avslutningen av arbeidsforholdet. Mange arbeidstakere lurer på hvilke muligheter man har for å avvikle ferie når man er i oppsigelsestid. Ferieloven § 8 skiller mellom oppsigelse gitt fra arbeidsgiver og oppsigelse gitt fra arbeidstaker.

Nedenfor følger en gjennomgang av reglene for avvikling av ferie i oppsigelsestid. 

Ferieavvikling ved oppsigelse gitt fra arbeidsgiver

Ferieloven operer med to forskjellige regler når det gjelder avvikling av ferie i oppsigelsestid, ved oppsigelse gitt fra arbeidsgiver. Det avgjørende er hvor lang oppsigelsestid arbeidstakeren har.

Oppsigelsestiden er kortere enn tre måneder.

Dersom arbeidsgiver har gitt oppsigelse og oppsigelsestiden er tre måneder eller kortere, kan ikke arbeidsgiver pålegge arbeidstakeren å avvikle ferie i oppsigelsestiden, med mindre arbeidstakeren samtykker til dette. Er avvikling av ferie avtalt i forkant av oppsigelsen kan arbeidstaker velge å avvikle denne, og arbeidsforholdet vil opphøre ved utløpet av oppsigelsestiden.

Arbeidsgiver kan ikke kreve at tidspunktet for ferieavvikling endres på grunn av oppsigelsen. En fastsatt ferie kan kun endres dersom det er nødvendig på grunn av uventede hindringer og ferieavviklingen vil føre til vesentlige driftsproblemer for bedriften.

Dersom arbeidstaker ikke ønsker å avvikle den avtalte ferien, kan han kreve at denne avlyses. Arbeidsgiver er pålagt å godta kravet, og arbeidsforholdet vil opphøre ved utløpet av oppsigelsestiden.

Det følger også av rettspraksis at arbeidstaker kan avvikle ferie som planlagt etter at oppsigelse er gitt. Arbeidstaker kan da kreve at oppsigelsestiden først begynner å løpe etter ferien, dersom avviklingen av ferie innebærer at oppsigelsestiden blir oppstykket før og etter ferien, jf. Rt. 1997 s. 37. Bakgrunnen for dette er at oppsigelsestiden skal være sammenhengende. Oppsigelsestiden vil da begynne å løpe første dag i måneden etter avviklet ferie.

Oppsigelsestiden er 3 måneder eller lengre.

Ved oppsigelsestid som er tre måneder eller lengre, kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å avvikle ferie i oppsigelsestid. Arbeidsgiver må fortsatt forholde seg til reglene om varsling, og arbeidstaker har krav på å få vite om feriefastsettingen tidligst mulig og senest to måneder før ferien skal avvikles, jf. arbeidsmiljøloven § 6 nr. 2.

Ferieavvikling ved oppsigelse gitt fra arbeidstaker.

Om arbeidstaker selv har valgt å si opp sin stilling vil ikke dette ha noen innvirkning på allerede fastsatt ferie og følger de ordinære reglene i ferieloven. Er ferie avtalt i forkant av oppsigelsen kan arbeidstaker kreve å få avvikle ferien, eller arbeidsgiver kan forlange at ferien avvikles. Arbeidsgiver kan ikke endre tidspunktet for fastsatt ferie, som nevnt overfor.

Er det ikke avtalt ferie i forkant gjelder de ordinære reglene i ferieloven. Drøftelsesplikt og varslingsplikt må overholdes.

Ferieavvikling i oppsigelsestid uavhengig av hvem som har gitt oppsigelsen

Arbeidstaker kan ha et ønske om å avvikle ferie i oppsigelsestiden, selv om denne ikke er fastsatt i forkant. Ferieloven har tre unntak for når arbeidsgiver ikke har anledning til å nekte arbeidstaker å avvikle ferie.

Arbeidstaker kan kreve ferien lagt til oppsigelsestiden hvis vedkommende har ferie til gode som han ikke vil få avviklet før utløpet av ferieåret med mindre ferien legges i oppsigelsestiden. Arbeidstaker kan også kreve å avvikle ferie i oppsigelsestiden hvis det etter oppsigelsestidens utløp ikke er tid til å avvikle ferie (3 uker) innenfor hovedferieperioden, jf. arbeidsmiljøloven § 8 nr. 4. Hovedferieperioden går fra 1. juni – 30. september. Et eksempel er om oppsigelsestiden løper fra 1.juli til 30 september. I en slik situasjon vil ikke arbeidstaker ha mulighet til å avvikle ferien innenfor hovedferieperioden, og arbeidstaker har da rett til å avvikle ferie i oppsigelsestid.

Arbeidstaker kan ikke kreve å avvikle ferie dersom vedkommende selv sier opp etter 15.august.

Avtalefrihet 

Ferieloven § 8 nr.5 regulerer bestemmelsens fravikelighet. Det fremgår her at reglene i § 8 ikke kan fravikes til skade for arbeidstaker før oppsigelse har funnet sted. Det innebærer at dersom arbeidstaker ønsker at ferien helt eller delvis skal legges i oppsigelsestiden kan man inngå en avtale om dette, til tross for at arbeidstaker ikke har krav på avvikling av ferie. En slik avtale må inngås etter at oppsigelsen er gitt, og bør gjøres skriftlig for å hindre senere tvil om spørsmålet. 

Søk