Endringsoppsigelse

Endringsoppsigelse

Hva er en endringsoppsigelse, og hvilke rettigheter har arbeidsgiver og du som arbeidstaker ved en endringsoppsigelse?

Hva er en endringsoppsigelse?

Arbeidsgiver kan i løpet av et arbeidsforhold ha behov for å gjøre endringer i virksomheten.

Dette kan være endringer som gjør at ditt arbeidsforhold vil kunne bli forandret. For å avgjøre hvordan slike endringer skal gjennomføres, er man nødt til å undersøke hvor omfattende endringene er. Dersom arbeidsgiver ønsker å gjennomføre store endringer vil må man måtte gå veien om en endringsoppsigelse om man ikke kommer til enighet med arbeidstakeren.

En endringsoppsigelse er en oppsigelse av den eksisterende arbeidskontrakten med tilbud om en ny arbeidskontrakt med endrede vilkår. For å avgjøre om det stilles krav til en endringsoppsigelse, må man vurdere om stillingens grunnpreg blir endret.

Om din arbeidsgiver endrer dine arbeidsoppgaver som medfører at stillingens grunnpreg endres må det gis en endringsoppsigelse. Alternativt kan arbeidstaker og arbeidsgiver bli enige om endringene og det må da inngås en ny arbeidskontrakt. Foreligger det ikke enighet vil arbeidsgiver måtte følge de alminnelige reglene som gjelder for oppsigelse av den nåværende arbeidskontrakten.

Arbeidsgivers styringsrett

Som arbeidsgiver har man rett til å gjøre flere endringer i en virksomhet. Det avgjørende er om endringen vil være innenfor eller utenfor arbeidsgivers styringsrett. Er man utenfor styringsretten vil man måtte utforme en endringsoppsigelse.

For å avgjøre om endringen ligger innenfor eller utenfor arbeidsgivers styringsrett må det gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle ved å se på om endringen er vesentlig. Vurderingen beror på en tolkning av arbeidsavtalen, stillingsinstruksen og forholdene rundt ansettelsen, da det er dette som danner grunnlaget for arbeidsforholdet.  

Endringer som nedsatt lønn og reduksjon av stillingsprosent er vesentlige endringer som vil endre stillingens grunnpreg , og disse kan ikke gjennomføres ensidig av arbeidsgiver. Endringene vil derfor ligge utenfor arbeidsgivers styringsrett, og arbeidsgiver og arbeidstaker må bli enige om en ny avtale. Foreligger det ingen enighet må det utformes en endringsoppsigelse.

Dersom endringen ikke endrer stillingens grunnpreg vil arbeidsgiver være innenfor styringsretten og endringen kan bli gjort uten samtykke fra arbeidstakeren. Det vil typisk være små endringer i for eksempel arbeidsoppgaver, arbeidstid og utbetalingstidspunkt for lønn.

Tre alternativer ved en endringsoppsigelse

Som arbeidstaker har du tre muligheter dersom du har mottatt en endringsoppsigelse fra din arbeidsgiver.

  1. Du kan samtykke til endringsoppsigelsen og tre inn i den endrede stillingen umiddelbart etter avtale med arbeidsgiver.
  2. Du kan godta endringsoppsigelsen men kreve å arbeide etter den opprinnelige arbeidsavtalen til oppsigelsestiden er utløpt. Den endrede stillingen vil trå i kraft etter oppsigelsestidens utløpt. 
  3. Du kan avslutte arbeidsforholdet etter oppsigelsestiden er utløpt, eller ta saken til domstolene dersom du mener at endringsoppsigelsen er ugyldig.

Søk