OM KRIFA

Medlemsbetingelser

Rettigheter og plikter som medlem i Krifa Norge. Gjelder fra 1. januar 2020. Fagforeningen Krifa er tverrfaglig og organiserer lønnstakere innenfor alle fag. Arbeidsgivere og foretak (selskaper, enkeltmannsforetak etc.) kan ikke være medlemmer.

1. VELKOMMEN TIL KRIFA

Krifa er en tverrfaglig fagforening og er politisk uavhengig.

2. VÅR BISTAND

Krifas saksbehandlere har juridisk kompetanse. Vi rådgir og bistår i saker som angår ditt ansettelsesforhold eller har tilknytning til dette.

Vår bistand omfatter blant annet:

 • Gjennomgang av arbeidsavtale
 • Jobbsøking, herunder søknad og CV samt råd/tips i forbindelse med intervju
 • Individuelle lønnsforhandlinger
 • Rettigheter i forbindelse med sykdom og fravær
 • Konflikter som oppstår på arbeidsplassen
 • Oppsigelse, avskjed, suspensjon
 • Rettigheter overfor NAV med tilknytning til ditt ansettelsesforhold
 • Karriererådgivning
 • Innledende privatrettslig juridisk bistand hos vår faste advokatforbindelse

3. MEDLEMSKAP – KONTINGENT

Medlemskapet trer i kraft når innmelding er registrert og varer inntil oppsigelse fra en av partene. Bistand fra Krifa forutsetter at medlemmet er à jour med kontingentinnbetalingen.

Kontingenten faktureres månedlig eller kvartalsvis. Forfallsfristen er 14 dager.

4. KONTAKTINFO

Det enkelte medlem plikter å sørge for at Krifa til enhver tid har riktig kontaktinformasjon, herunder e-postadresse, postadresse og telefonnummer.

5. KARANTENETID

Vi bistår deg med rådgivning første dag. For øvrig gjelder følgende karantenetid:

Karantenetiden er tre måneder fra innmeldingsdato.

Alle saker som har oppstått før innmelding, eller i løpet av de tre første månedene etter innmelding, er omfattet av karantenetiden. Det er Krifa som avgjør når en sak anses oppstått etter at sakens opprinnelse er tilstrekkelig opplyst av medlemmet.

Karantenetiden innebærer at Krifa ikke går aktivt inn i disse sakene, representerer våre medlemmer overfor tredjepart eller støtter medlemmet økonomisk til å iverksette rettslige skritt. For at Krifa aktivt skal gå inn i en sak og/eller representere medlemmet overfor tredjepart er karantenetiden 3 måneder. En eventuell tvist/sak må videre være oppstått mer enn 3 måneder etter innmeldingsdato.

Uavhengig av karantenetid, kan ikke Krifa bistå der medlemmet har vært bistått av en annen fagforening.

I tilfeller der medlemmet avslutter bistand/samarbeid med Krifa i en konkret sak, vil ikke Krifa gjenåpne og bistå i saken på et senere tidspunkt.

For øvrig gjelder følgende:

 • Karrierveiledning har karantenetid på 3 måneder fra innmeldingsdato.
 • Privat juridisk bistand har karantenetid på 12 måneder fra innmeldingsdato.
 • Pensjonsrådgivning har karantenetid på 12 måneder fra innmeldingsdato.

6. EKSTERN ADVOKATBISTAND ARBEIDSRETT

Krifa kan benytte ekstern advokatbistand i saker der dette anses nødvendig og/eller hensiktsmessig for medlemmet. Dette gjelder eksempelvis saker der det besluttes å tas ut søksmål.

Krifa bestemmer i så fall hvilken advokat Krifa skal yte økonomisk bistand til og Krifa forutsettes informert om strategiske og/eller juridiske beslutninger på ethvert trinn i saken som har betydning for kostnadsbildet. Beslutninger tas i samråd med medlemmet og forutsetter medlemmets samtykke.

Saker som ikke løses i minnelighet, kan bringes inn for domstolen, med økonomisk støtte etter godkjenning fra Krifa og anbefaling av vår advokatforbindelse. Kostnadene ved eventuelle søksmål dekkes i sin helhet av Krifa, herunder også motparten sakskostnader. Dersom saken vinnes, har Krifa krav på å få refundert påløpte sakskostnader.

7. KARRIERERÅDGIVNING

Ekstern karriererådgivning gis dersom våre saksbehandlere mener de ikke har den nødvendige kompetanse. Det er Krifa som avgjør hvorvidt det foreligger manglende kompetanse.

Karriereveiledning er begrenset til én time per arbeidsgiver og én time per år.

Krifa beslutter hvilken virksomhet som benyttes til karriereveiledning.

8. PRIVATRETTSLIG ADVOKATBISTAND

Vår advokatforbindelse Bing Hodneland yter én times juridisk bistand til KRIFA-medlemmer, begrenset til én gang pr. år.

Bing Hodneland vil gjennomgå rettslige problemstillinger, avklare frister, eventuell forsikringsdekning mm. og informere om potensielle kostnader ved en eventuell forfølgning av krav/prosesser etc.

Kvalifisert bistand innen angitt rettsområde vil ordinært bli levert muntlig i møte med medlemmet i Bing Hodnelands kontorer, pr telefon eller e-post om det er hensiktsmessig.

Det opprettes et klientforhold mellom Bing Hodneland og medlemmet. Det utstedes ikke oppdragsbekreftelse med mindre medlemmet selv beslutter å engasjere Bing Hodneland etter den ene timen som er finansiert av KRIFA.

9. PENSJONSRÅDGIVNING

Vår pensjonsrådgivningsforbindelse yter én times pensjonsrådgivning pr. medlem.

Bistanden vil bli levert muntlig i møte med medlemmet, pr telefon eller e-post om det er hensiktsmessig.

10. FRYSE MEDLEMSKAPET

Ved ufrivillig arbeidsløshet kan medlemmet fryse medlemskapet.

Å fryse medlemskapet innebærer at medlemmet ikke betaler kontingent. Medlemmet har ikke rett til juridisk rådgivning eller bistand, eller andre rettigheter som følger av medlemskapet i perioden medlemskapet er fryst.

Ufrivillig arbeidsløshet innebærer i denne sammenheng at medlemmet er oppsagt med bakgrunn i virksomhetens eller arbeidsgivers forhold, eller er permittert.

Medlemskapet må aktiveres av medlemmet senest fra det tidspunkt arbeidet gjenopptas, for å unngå at det påløper ny karantenetid, jfr. pkt. 5. Medlemmet er ansvarlig for å dokumentere tidspunktet for gjenopptak av arbeidet

11. OPPSIGELSE

Ved oppsigelse av medlemskapet, må kontingent for innværende fakturaperiode, samt eventuell tidligere utbetalt kontingent, betales. Én fakturaperiode utgjør én måned. Medlemmet er utmeldt av Krifa på det tidspunkt inneværende fakturaperiode utløper.

Oppsigelse skal skje skriftlig, enten pr. post eller pr. epost.

12. TVUNGEN UTMELDING

Ved manglende betaling av kontingent og/eller ved gjentatte forsinkede betalinger kan medlemskapet opphøre ved tvungen utmelding.

Ved tvungen utmelding må skyldig medlemskontingent betales. Skyldig kontingent innfordres gjennom inkasso.

13. PERSONVERN

Krifa er forpliktet til å beskytte de opplysninger vi har om våre medlemmer.

Vår personvernerklæring finner du på krifa.no/personopplysninger eller direkte via denne linken: krifa.no/personopplysninger.

Her kan du blant annet lese mer om:

 • Hvordan du kan kontakte Krifa vedrørende personvernsikkerhet
 • Hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger i Krifa
 • Hvilke personopplysninger vi behandler, og hvor lenge vi lagrer dem
 • Dine rettigheter til innsyn i dine personopplysninger

Søk på krifa.no