Om Krifa

KRIFA er en arbeidstakerorganisasjon som ble etablert i Danmark 1899 og er i dag en av Danmarks største arbeidstakerorganisasjoner. Krifa åpnet sin første avdeling i Norge i 2008.

Misjon

Å fremme god arbeidslyst hver dag – for medarbeidere, medlemmer og samfunn

Visjon

Å etablere en ny plattform ved å skape en god arbeidslyst hos den enkelte i alle arbeidslivets faser i arbeidsfellesskap og på arbeidsplasser. Dermed blir vi det naturlige førstevalget for flere. 

Vi vil at folk skal oppleve lyst til å gå på jobb. Vi vil være en samarbeidspartner for medlemmene våre, både når ting går bra og når det oppstår problemer. Vi vil være der når de ønsker å utvikle seg og inspireres, men også når de trenger en samtale i en vanskelig tid, når det skal involveres advokater eller når det er vanskelig å finne en jobb. Vi jobber hver dag for å fremme god arbeidslyst – for medlemmene våre, på arbeidsplasser og i samfunnet generelt. 

Verdigrunnlag

Krifa bygger på et kristent livs- og menneskesyn, og det har vi alltid gjort. Verdigrunnlaget vårt beskriver hvordan vi som organisasjon ønsker å utleve dette menneskesynet.

Det viser seg i våre holdninger, i måten vi arbeider på og i vår tilnærming til mennesker og deres arbeidsliv.

Mennesket er skapt:

  • Unikt med en verdighet som ikke skal krenkes
  • Til felleskap
  • Til å engasjere seg og ta ansvar
  • Med et stort potensiale, men er også begrenset og feilbart

Dette betyr at vi ser på alle mennesker som unike individer. Det store felleskapet består av enkeltpersoner med unike følelser, tanker og oppfattelser av situasjoner. Vi vil utruste mennesker til å håndtere relasjoner i arbeidslivet og utfordre dem til å ta ansvar for eget liv og egen situasjon. Vi vil få frem potensialet i den enkelte, samtidig som vi anerkjenner at alle kan gjøre feil og gjerne trenger en ny start. 

Medlemmer

Alle arbeidstakere kan være medlem i Krifa.

Medlemskap er uavhengig av utdannelse, mangel på utdannelse, stilling, arbeidsplass, politisk tilknytning, kultur og religion med mer, er du velkommen hos oss. Vi ønsker å være din støttespiller gjennom hele ditt arbeidsliv – også når du bytter jobb og bransje.

Krifa sitt livs- og menneskesyn setter ingen krav eller begrensninger til våre ansatte og medlemmer.

Historie

Krifa er en organisasjon som tross motgang har holdt fast i sitt ønske om å være noe annet og noe mer.

I 1899 stiftet Adolf Lauritz Hansen Kristelig Dansk Fællesforbund, som vi i dag kjenner som Kristelig Fagbevegelse i Danmark og Krifa i Norge. Forbundet ble stiftet som en motpol til de sosialistiske fagforeningene.

Noen av bakgrunnen for uenighet var følgende:

  • Bruken av streik og lockout i den økende kampen mellom arbeidsgivere og lønnsmottakere.
  • Tvang mot dem som av samvittighetsgrunner ikke ønsket å være aktive i klassekampen.
  • Den kristendomsfientlige holdningen som preget de sosialistiske fagforeningene.

Man fant det unaturlig at arbeidsgivere og lønnsmottakere skulle være i strid med hverandre på arbeidsmarkedet når de i stedet burde arbeide sammen.

Formålet var å skape et alternativ til klassekampen ved å skape en overenskomst uten bruk av streik eller lockout.  Uoverensstemmelsene skulle så langt som mulig løses ved forhandlinger og hvis ikke det var mulig, skulle uenigheten avgjøres ved voldgift.

Kristelig Dansk Fællesforbund var i opposisjon til den sosialistiske fagbevegelsen, men hentet ikke inspirasjon til sitt ideoligiske ståsted hos de borgerlige partiene. Utgangspunktet var alene de kristne verdier.

De grunnprinsippene som man vedtok i 1899 er fortsatt gjeldene for Krifa i dag:

  • Kristendommens krav legges til grunn for hele virksomheten
  • Hevde samvittighetsfrihet og motarbeide organisasjonstvang
  • Arbeide for tvungen voldgift Ikke stille seg i noe politisk partis tjeneste