Viktig informasjon til arbeidstakere som er rammet av Korona-krisen

Korona-viruset vil føre til et mer usikkert arbeidsmarked og vi forventer et økt antall permitteringer og oppsigelser i tiden som kommer. Da er det viktig at du vet hvilke rettigheter du har.

*artikkelen ble sist oppdatert – fredag 22.03.2021 14:50

Permittering

Mange har allerede blitt permittert som følge av Korona-viruset, og vi forventer et økende antall permitteringer i tiden fremover. Dersom du blir rammet av permittering bør du vite følgende:

 • Permittering kan benyttes som et tiltak ved midlertidig bortfall av arbeid.
 • Arbeidstaker fritas for arbeidsplikt, og arbeidsgiver fritas for lønnsplikt på kort varsel.
 • Permitteringsvarsel på 2 dager vil aksepteres av NAV for virksomheter som uventet blir rammet av Korona-situasjonen. For øvrig gjelder en varslingsplikt på 14 dager.
 • Arbeidsgiver utbetaler lønn de 2 første dagene, kalt lønnsplikt i arbeidsgiverperioden. Deretter overtar NAV med utbetaling av dagpenger. Merk at de 18 første dagene vil arbeidstakere ha rett til full inntekt for lønn inntil 6G (kr. 608 106).
 • Du bør søke om dagpenger fra NAV så raskt som mulig. Digital søknad kan sendes her: https://www.nav.no/soknader/nb/person/arbeid/dagpenger. Arbeidsavtale, permitteringsvarsel og skjemaet Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering (NAV 04-08.04) skal legges ved søknaden.
 • Du har rett til dagpenger dersom du har fått redusert arbeidstiden med minst 40% og har hatt en minsteinntekt fra lønnet arbeid på minst 76 013kroner i de siste 12 avsluttede kalendermånedene (0,75 ganger folketrygdens grunnbeløp (G)), eller minst 228 040  kroner (2,25 G) de siste 36 månedene. 
 • For lavtlønnede med inntekt inntil kr. 304 053, vil dagpenger tilsvare 80 % av inntekten.
 • Du kan få 80 % av dagpengegrunnlaget under 3 G (304 053 kroner)
 • 62,4 % av dagpengegrunnlaget mellom 3 G (304 053 kroner) og 6 G (608 106 kroner)

 

Merk: Etter 1. oktober 2021 vil utbetaling av dagpenger igjen bli 62,4 % av inntektene opp til 6 G. 

Dersom reduksjonen i inntekt fører til at du får problemer med å betale faste utgifter, bør du kontakte din bank og søke om avdragsfrihet. Du kan sende digital søknad om betalingsutsettelse på studielån fra Lånekassen

Forlengelse av maksdato for dagpenger

Mange opplever store økonomiske bekymringer grunnet følgene av Koronaviruset. Noen har blitt permittert eller mottatt oppsigelse. Andre var uten arbeidsforhold allerede før Koronaviruset kom. Felles for disse er at de fleste mottar dagpenger, og bekymringene kommer i forhold til hvor lenge dette skal vare og hva man gjør når man ikke lenger har krav på dagpenger. 

Det er nå foreslått en ny periode med forlengelse av maksdato på dagpenger og dette kan du lese mer om her 

Oppsigelse

Situasjonen som skyldes Korona-viruset vil også innebære oppsigelser av ansatte. Dersom du blir meddelt en oppsigelse har du følgende rettigheter:

 • Det skal avholdes et drøftelsesmøte før arbeidsgiver treffer beslutning.
 • Oppsigelsen trer i kraft fra den 1. måneden etter at oppsigelsen er mottatt.
 • Du kan kreve forhandlingsmøte med arbeidsgiver dersom du mener at oppsigelsen er ulovlig.
 • Du kan kreve å få stå i stillingen så lenge forhandlinger pågår og søksmål tas ut innen de lovbestemte frister.
 • Du har rett til å prøve saken i domstolen.
 • Du har rett til dagpenger dersom de generelle vilkårene er oppfylt, og oppsigelsen skyldes arbeidsgivers forhold.

Barnehager og skoler er stengt på grunn av Korona-viruset

Ikke alle har mulighet til å arbeide hjemmefra. Du kan bruke omsorgsdager når barnehagen eller skolen stenger på grunn av Korona-viruset. Omsorgspenger er mest kjent som “hjemme med sykt barn-dager”.

 

Dette sier NAV om omsorgsdager per nå:

Dette gjelder til 31. desember 2021:

 • Antall omsorgsdager dobles
 • Du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehage/skole/SFO er stengt
 • Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra 4. dag

Dette gjelder til 30. juni 2021:

 • Du kan bruke omsorgsdager når barnehage/skole/SFO er stengt
 • Du kan bruke omsorgsdager selv om du har brukt opp dagene dine når det foreligger særlige smittevernshensyn, eller når barnehage/skole/SFO er stengt

 

Du kan også søke om ekstra dager hvis du har barn som er kronisk sykt eller funksjonshemmet.

Korona-Karantene og sykemelding

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om du faktisk er smittebærer. NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

Må du være hjemme i karantene fordi barnet ditt eller andre i husstanden er syk, kan du ha rett til sykmelding fordi du selv kan være smittet. Du må ta kontakt med legen din som kan vurdere rett til sykmelding.

Dersom du kan arbeide hjemmefra i karantene, har du ikke rett til sykmelding.

MERK: Artikkelen oppdateres fortløpende.

Om du har noen spørsmål til oss ta kontakt på post@krifa.no, på chat på www.krifa.no eller på telefon 22720020

 

https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger

Søk på krifa.no