Viktig informasjon til arbeidstakere som er rammet av Korona-krisen

Viktig informasjon til arbeidstakere som er rammet av Korona-krisen

Korona-viruset vil føre til et mer usikkert arbeidsmarked og vi forventer et økt antall permitteringer og oppsigelser i tiden som kommer. Da er det viktig at du vet hvilke rettigheter du har.

*artikkelen ble sist oppdatert – fredag 27.03. 14:50

Permittering

Mange har allerede blitt permittert som følge av Korona-viruset, og vi forventer et økende antall permitteringer i tiden fremover. Dersom du blir rammet av permittering bør du vite følgende:

 • Permittering kan benyttes som et tiltak ved midlertidig bortfall av arbeid.
 • Arbeidstaker fritas for arbeidsplikt, og arbeidsgiver fritas for lønnsplikt på kort varsel.
 • Permitteringsvarsel på 2 dager vil aksepteres av NAV for virksomheter som uventet blir rammet av Korona-situasjonen. For øvrig gjelder en varslingsplikt på 14 dager.
 • Arbeidsgiver utbetaler lønn de 2 første dagene, kalt lønnsplikt i arbeidsgiverperioden. Deretter overtar NAV med utbetaling av dagpenger. Merk at de 18 første dagene vil arbeidstakere ha rett til full inntekt for lønn inntil 6G (kr. 599 148).
 • Du bør søke om dagpenger fra NAV så raskt som mulig. Digital søknad kan sendes her: https://www.nav.no/soknader/nb/person/arbeid/dagpenger. Arbeidsavtale, permitteringsvarsel og skjemaet Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering (NAV 04-08.04) skal legges ved søknaden.
 • Du har rett til dagpenger dersom du har fått redusert arbeidstiden med minst 40% og har hatt en minsteinntekt fra lønnet arbeid på minst 74 894 kroner i de siste 12 avsluttede kalendermånedene (1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G)), eller minst 299 574 kroner (3 G) i løpet av de 36 siste avsluttede kalendermånedene.
 • For lavtlønnede med inntekt inntil kr. 299 574, vil dagpenger tilsvare 80 % av inntekten.

Dagpenger utgjør 62,4 % av ordinær inntekt inntil 6G (kr. 599 148). Du kan maksimalt få 7 190 kroner per uke før skatt.

Dersom reduksjonen i inntekt fører til at du får problemer med å betale faste utgifter, bør du kontakte din bank og søke om avdragsfrihet. Du kan sende digital søknad om betalingsutsettelse på studielån fra Lånekassen – https://lanekassen.no/.

Forlengelse av maksdato for dagpenger!

Mange opplever i disse dager store økonomiske bekymringer grunnet følgene av Koronaviruset. Noen har blitt permittert eller mottatt oppsigelse. Andre var uten arbeidsforhold allerede før Koronaviruset kom. Felles for disse er at de fleste mottar dagpenger, og bekymringene kommer i forhold til hvor lenge dette skal vare og hva man gjør når man ikke lenger har krav på dagpenger. Det er nå avgjort i statsråd at maksdato for dagpenger forlenges!

Hva innebærer en slik forlengelse, og hvem omfattes?

For de som mottok oppsigelse eller permittering og gikk over på dagpenger før 1. mars vil få forlenget antall dager med dagpenger. I første omgang gjelder dette til og med 30. juni 2020.

NAV skal videre kunne forskuttere utbetaling av dagpenger. Det betyr at de som skal søke om dagpenger gjør det på samme måte som tidligere, men at man i tillegg kan søke om forskuddsutbetaling slik at utbetalingen kommer før søknaden er behandlet. Ordningen gjelder både de som mottar oppsigelser og permitteringer som gir grunnlag for dagpenger.

Oppsigelse

Situasjonen som skyldes Korona-viruset vil også innebære oppsigelser av ansatte. Dersom du blir meddelt en oppsigelse har du følgende rettigheter:

 • Det skal avholdes et drøftelsesmøte før arbeidsgiver treffer beslutning.
 • Oppsigelsen trer i kraft fra den 1. måneden etter at oppsigelsen er mottatt.
 • Du kan kreve forhandlingsmøte med arbeidsgiver dersom du mener at oppsigelsen er ulovlig.
 • Du kan kreve å få stå i stillingen så lenge forhandlinger pågår og søksmål tas ut innen de lovbestemte frister.
 • Du har rett til å prøve saken i domstolen.
 • Du har rett til dagpenger dersom de generelle vilkårene er oppfylt, og oppsigelsen skyldes arbeidsgivers forhold.

Barnehager og skoler er stengt på grunn av Korona-viruset

Ikke alle har mulighet til å arbeide hjemmefra. Du kan bruke omsorgsdager når barnehagen eller skolen stenger på grunn av Korona-viruset. Omsorgspenger er mest kjent som “hjemme med sykt barn-dager”.

Hvor mange omsorgsdager du har rett på kommer an på samlivssituasjonen din og hvor mange barn du har. Etter de nye reglene har de fleste arbeidstakere 20 dager hver.

Du kan søke om ekstra dager hvis du har barn som er kronisk sykt eller funksjonshemmet

Arbeidsgiveren din skal dekke de første 3 dagene med omsorgspenger. Når arbeidsgiver har utbetalt 3 dagene, kan det søkes om refusjon fra NAV for de overskytende dagene.

Korona-Karantene og sykemelding

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om du faktisk er smittebærer. NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

Må du være hjemme i karantene fordi barnet ditt eller andre i husstanden er syk, kan du ha rett til sykmelding fordi du selv kan være smittet. Du må ta kontakt med legen din som kan vurdere rett til sykmelding.

Dersom du kan arbeide hjemmefra i karantene, har du ikke rett til sykmelding.

Arbeidsgiver utbetaler sykepenger for de 3 første kalenderdagene. Deretter overtar NAV.

MERK: Artikkelen oppdateres fortløpende.

Om du har noen spørsmål til oss ta kontakt på post@krifa.no, på chat på www.krifa.no eller på telefon 22720020

 

Søk på krifa.no