Hvilke regler gjelder ved permittering?

Hvilke regler gjelder ved Permittering?

 Artikkelen er fokusert på permitteringsreglene i forbindelse med koronaviruset.

*artikkelen ble sist oppdatert – fredag 27.03. 14:50

Permittering innebærer at arbeidstaker for en begrenset periode blir pålagt arbeidsfritak. Dette er et drastisk tiltak som fratar arbeidstaker både rett og plikt til å arbeide.

Hva skal til for at arbeidsgiver kan permittere?

Vilkårene for permittering er ikke lovfestet, men bygger på ulovfestet rett. Det er bred enighet om at Hovedavtalen mellom LO og NHO gir uttrykk for gjeldende rett.

  • Arbeidsgiver må ha saklig grunn som i tillegg gjør det nødvendig å permittere. For eksempel frisørsalonger som nå er pålagt å stenge og følgelig ikke har arbeidsoppgaver til arbeidstakere.
  • Ansiennitet er som utgangspunkt avgjørende når det gjelder utvelgelse og prioritering av hvem som skal permitteres. Ansiennitet kan fravikes når det foreligger saklig grunn. Det kan for eksempel være arbeidstakere med nøkkelposisjoner og avgjørende kvalifikasjoner i forhold til å opprettholde videre drift som kan unngå permittering på bekostning av en ansatt med lenger ansiennitet.
  • Videre legges vekt på de spesielle oppgaver arbeidsutvalget har i virksomheten.

Arbeidsgiver må skriftlig varsle arbeidstaker om permittering. Hovedregelen er at arbeidsgiver skal gi et varsel på 14 dager, men ved såkalte uforutsette hendelser kan det varsles med 2 dager. Det er i disse dager mange som får permittering med 2 dagers varsel.

Les også: Viktig informasjon til alle arbeidstakere som er rammet av Korona-krisen

Hva er konsekvensen av å bli permittert?

  • Arbeidstaker mister retten til å utføre sitt arbeid for en begrenset periode. Arbeidsforholdet består i permitteringsperioden slik at arbeidstaker har rett og plikt til å komme tilbake til jobb når permitteringsperioden er over.
  • Arbeidstaker mottar full lønn i 20 dager fra permitteringen trer i kraft (arbeidsgiver dekker de to første dagene, NAV de resterende 18).
  • Etter de første 20 dagene kan arbeidstaker søke om dagpenger. Utgangspunktet er arbeidstaker mottar 62,4 % av inntektsgrunnlaget de siste tre år. Stortinget har utarbeidet tiltak i forbindelse med dagpenger og lavtlønnede. Les mer om dette og hvordan du søker om dagpenger her.

Hvor lenge kan man være permittert?

Maks periode for permittering pålagt av arbeidsgiver er 26 uker fordelt på 18 måneder.

I henhold til ulike tariffavtaler kan det være avvik fra det som beskrevet i denne artikkelen. Krifa anbefaler arbeidstakere å avklare hvilke tariffavtaler som gjelder for eget arbeidsforhold og be om kopi av avtalen dersom permittering blir aktuelt.

Forlengelse av maksdato for dagpenger!

Mange opplever i disse dager store økonomiske bekymringer grunnet følgene av Koronaviruset. Noen har blitt permittert eller mottatt oppsigelse. Andre var uten arbeidsforhold allerede før Koronaviruset kom. Felles for disse er at de fleste mottar dagpenger, og bekymringene kommer i forhold til hvor lenge dette skal vare og hva man gjør når man ikke lenger har krav på dagpenger. Det er nå avgjort i statsråd at maksdato for dagpenger forlenges!

Hva innebærer en slik forlengelse, og hvem omfattes?

For de som mottok oppsigelse eller permittering og gikk over på dagpenger før 1. mars vil få forlenget antall dager med dagpenger. I første omgang gjelder dette til og med 30. juni 2020.

NAV skal videre kunne forskuttere utbetaling av dagpenger. Det betyr at de som skal søke om dagpenger gjør det på samme måte som tidligere, men at man i tillegg kan søke om forskuddsutbetaling slik at utbetalingen kommer før søknaden er behandlet. Ordningen gjelder både de som mottar oppsigelser og permitteringer som gir grunnlag for dagpenger.

Vi i Krifa hjelper deg gjerne om du har spørsmål knyttet til permittering, eller andre problemstillinger, i ditt ansettelsesforhold. Kontakt oss på telefon, chat eller mail – vi svarer fortløpende!

Les også: Hvordan Corona-viruset kan påvirke deg og din arbeidsplass

Søk