Medlemsbetingelser

Rettigheter og plikter som medlem i Krifa Norge. Gjelder fra 19. desember 2012. Arbeidstakerorganisasjon Krifa er tverrfaglig og organiserer lønnstakere innenfor alle fag. Arbeidsgivere kan ikke være medlemmer.

1. VELKOMMEN TIL KRIFA

Krifa er en tverrfaglig fagforening for arbeidstakere og er politisk uavhengige. Vårt fokus er deg - uansett hvor i arbeidslivet du måtte være.


2. VÅR BISTAND

Krifas saksbehandlere har juridisk kompetanse. Vi rådgir og bistår i saker som angår ditt ansettelsesforhold eller har tilknytning til dette.

Vår bistand omfatter blant annet:

 • Gjennomgang av arbeidsavtale
 • Jobbsøking, herunder søknad og CV samt råd/tips i forbindelse med intervju
 • Individuelle lønnsforhandlinger
 • Rettigheter i forbindelse med sykdom og fravær
 • Konflikter som oppstår på arbeidsplassen
 • Oppsigelse, avskjed, suspensjon
 • Rettigheter overfor NAV med tilknytning til ditt ansettelsesforhold
 • Karriererådgivning
 • Innledende privatrettslig juridisk bistand hos vår juridiske samarbeidspartner


3. MEDLEMSKAP - KONTINGENT

Medlemskapet trer i kraft når første kontingentbetaling er registrert og varer inntil oppsigelse fra en av partene. Bistand fra Krifa forutsetter at medlemmet er a jour med kontingentinnbetalingen.

Kontingenten betales forskuddsvis hver måned.


4. KARANTENETID

Vi bistår deg fra første dag selv om vi har følgende karantenetid:

For at Krifa aktivt skal gå inn i en sak og/eller representere medlemmet overfor tredjepart er karantenetiden 3 måneder. En eventuell tvist/sak må videre være oppstått mer enn 3 måneder etter innmeldingsdato.

Karrierveiledning har en karantenetid på 3 måneder fra innmeldingsdato.

Privat juridisk bistand har en karantenetid på 12 måneder fra innmeldingsdato.

Pensjonsrådgivning har en karantenetid på 12 måneder fra innmeldingsdato.


5. EKSTERN ADVOKATBISTAND ARBEIDSRETT

Krifa benytter ekstern advokatbistand i saker der det er nødvendig og/eller hensiktsmessig. Dette gjelder eksempelvis saker der det besluttes å tas ut søksmål.

Krifa bestemmer hvilken advokat Krifa skal benytte og tar samtlige strategiske og/eller juridiske beslutninger på ethvert trinn i saken. Beslutninger tas i samråd med medlemmet og forutsetter medlemmets samtykke.

Saker som ikke løses i minnelighet, kan bringes inn for domstolen etter godkjenning av Krifa og anbefaling av vår advokatforbindelse. Kostnadene ved eventuelt søksmål dekkes i sin helhet av Krifa.


6. KARRIERERÅDGIVNING

Ekstern karriererådgivning gis dersom våre saksbehandlere mener de ikke har den nødvendige kompetanse til å gi deg råd. Det er Krifa som avgjør hvorvidt det foreligger manglende kompetanse.

Ved innvilgning av ekstern karriererådgivning kan Krifa dekke inntil NOK 5 000, begrenset til 1 gang pr. arbeidsgiver og 1 gang pr. år.


7. PRIVATRETTSLIG ADVOKATBISTAND

Vår advokatforbindelse Bing Hodneland yter 1 times juridisk bistand til KRIFA medlemmer, begrenset til 1 gang pr. år.

Bing Hodneland vil gjennomgå rettslige problemstillinger, avklare frister, eventuelle forsikringsdekning mm og informere om potensielle kostnader ved en eventuell forfølgning av krav/ prosesser etc.

Kvalifisert bistand innen angitt rettsområde vil ordinært bli levert muntlig i møte med KRIFA medlemmet i Bing Hodnelands kontorer, eller pr telefon eller e-post om det er mer hensiktsmessig.

Det opprettes et klientforhold mellom Bing Hodneland og det enkelte medlem som tar kontakt. Det utstedes ikke oppdragsbekreftelse med mindre medlemmet selv beslutter å engasjere Bing Hodneland etter den 1 times juridiske bistanden er gitt.


8. PENSJONSRÅDGIVNING

Vår pensjonsrådgivningsforbindelse i samarbeid med vår advokatforbindelse yter 1 times pensjonsrådgivning pr medlem. Møte vil bli levert muntlig, eller pr telefon eller e-post om det er mer hensiktsmessig.


9. OPPSIGELSE

Ved oppsigelse av medlemskapet, må kontingent for innværende måned betales. Du vil da være utmeldt av Krifa fra den 1. måneden etter at oppsigelse er mottatt.

Oppsigelsen skal være skriftlig, enten pr. post eller pr. epost.


10. TVUNGEN UTMELDING

Ved manglende betaling av kontingent og/eller ved gjentatte forsinkede betalinger kan ditt medlemskap opphøre ved tvungen utmelding. Ved tvungen utmelding må du betale skyldig medlemskontingent.


11. PERSONVERN

Krifa er forpliktet til å beskytte de opplysninger vi har om deg. Du kan være trygg på at Krifa beskytter dine personopplysninger best mulig.

Vår personvernerklæring finne du på krifa.no/personopplysninger eller direkte via denne linken: http://www.krifa.no/personoppl...

Her kan du blant annet lese lese mer om:

 • Hvordan du kan kontakte Krifa vedrørende personvernsikkerhet
 • Hvorfor og hvordan vi behandler persondata i Krifa
 • Hvilke persondata vi behandler, og hvor lenge vi lagrer dem
 • Dine rettigheder i forhold til dine personopplysninger