Sykdom

 Pleiepenger er en økonomisk stønad som skal dekke tapt arbeidsinntekt dersom du må være borte fra jobben fordi du pleier en nærstående i livets sluttfase, eller ved tilsyn og pleie av et sykt barn. Pleiepenger – syke og utviklingshemmede barn Hvis du må være hjemme for å pleie et sykt barn, kan du få tilkjent pleiepenger under gitte vilkår. Støtten er i motsetning til ved pleie av nærstående i livets sluttfase, ikke tidsbegrenset dersom vilkårene er oppfylt.Du kan få tilkjent støtte dersom

Som arbeidstaker har du trolig hørt om retten til å benytte seg av egenmelding. Men hvordan fungerer egentlig dette med egenmelding? Egenmelding er et system som åpner for at arbeidstaker kan melde ifra om arbeidsuførhet på grunn av sykdom uten at det foreligger sykemelding fra lege. Dette innebærer at du som arbeidstaker melder ifra om sykdom til din arbeidsgiver, og har gyldig fravær uten dokumentasjon fra lege. Retten til å bruke egenmelding - opptjeningstid for egenmelding Du har rett til å benytte deg

Arbeidstakere som er helt eller delvis sykemeldt har et særskilt vern i forbindelse med oppsigelse. Det er et absolutt forbud mot oppsigelser som er begrunnet i sykefraværet, uavhengig av hvor store ulemper sykefraværet vil påføre virksomheten.

Dersom du er langtidssykemeldt bør du sette deg inn i regelverket. Ta ansvar dersom du ser at arbeidsgiver og NAV ikke følger opp sine plikter.

Søk