Må jeg delta på oppfølgingsmøter når jeg er sykemeldt?

Som sykemeldt arbeidstaker har du en lovpålagt medvirkningsplikt. Dette gjelder blant annet følgende:

  • Gi opplysninger om din arbeidsfunksjon (ikke medisinske opplysninger)
  • Utarbeide og gjennomføre oppfølgingsplaner
  • Delta i dialogmøter
  • Medvirke til utredning, ta imot tilbud om behandling, rehabilitering, tilrettelegging av arbeid og arbeidsutprøving

Retten til sykepenger kan falle bort dersom du uten rimelig grunn ikke oppfyller din medvirkningsplikt slik lovverket forutsetter.