Hvilke rettigheter har jeg når jeg har fått avskjed?

  • Arbeidsgiver plikter å avholde et drøftelsesmøte så langt det er praktisk mulig før beslutning om avskjed treffes. I dette møtet skal du få anledning til å forklare deg om saken, og du har rett til å ta med tillitsvalgt i møtet.
  • Avskjeden skal alltid være skriftlig og leveres personlig eller sendes i rekommandert brev.
  • Avskjeden skal inneholde opplysninger om at arbeidstakeren har rett til å kreve forhandlinger innen 14 dager og reise søksmål innen 8 uker etter at forhandlingene er avsluttet. Krever ikke arbeidstaker forhandlinger, løper søksmålsfristen på 8 uker fra avskjedstidspunktet.
  • Under forhandlingene har arbeidstaker rett il å ha med en tillitsvalgt eller en annen rådgiver, f.eks. en jurist.
  • Dersom avskjeden ikke er gitt skriftlig eller ikke inneholder de opplysninger som kreves, gjelder ingen søksmålsfrist for arbeidstaker.
  • Arbeidstaker har rett til å kreve skriftlig begrunnelse for avskjeden.
  • Dersom forhandlingene ikke fører frem, kan arbeidstaker gå til søksmål innen fristene som nevnt ovenfor.
  • Dersom arbeidstaker ikke krever å bli gjeninntatt, men kun erstatning, er søksmålsfristen 6 måneder fra avskjedstidspunktet.
  • Arbeidstaker har som utgangspunkt ikke rett til å stå i stillingen inntil saken er rettskraftig avgjort.

Dersom du har fått avskjed, anbefaler vi at du søker juridisk bistand så raskt som mulig.