Krifa-bloggen

Krifa er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerforening som spesialiserer seg på individets behov. Alle kan være medlem uansett yrkesgruppe og stilling.

Unngå stress i ferien

27 / 06 / 2019

Shutterstock 137240582

Pleier du å starte ferien med sykdom og trøtthet? HR-konsulent Pernille Aagaard gir deg rådene til en ferie uten stress, og større sjanse for å vende uthvilt tilbake til jobb.

Unngå møter 

Prøv å rydde de siste dagene på jobb fri for møter. For møter gir deg som regel nye oppgaver som du uansett ikke rekker å gjøre før ferien.

Plan før ferien

Lag en realistisk plan for hvilke arbeidsoppgaver du skal ha ferdig før ferien starter. Husk å sette av tid til uforutsette oppgaver, for de dukker alltid opp.

Plan etter ferien

Før ferien starter bør du lage en realistisk plan for hvilke oppgaver du skal gå løs på etter ferien. Da kan ta ferie med ro i sjelen, fordi det ikke er noe som ”henger”, og du har skaffet deg oversikt.

Rydd 1. dag etter ferien

Hvis det er mulig, sett av den første dagen i kalenderen etter ferien til å gå gjennom mail og få oversikt over arbeidsoppgavene dine. Det kan jo ha oppstått ting i løpet av ferien som endrer prioriteringene dine mens du har vært borte.

Be en kollega lese mail

Avtal gjerne at en kollega leser mailen din når du har ferie, og be ham svare på henvendelser som trenger respons, slette alle nyhetsbrev, spam-mail og mail som uansett ikke vil være aktuelle når du kommer hjem. Da slipper du å komme hjem til 400 mail, men kun de du trenger å forholde deg til.

Avtal med jobb og familie

Gjør en tydelig avtale med familien og sjefen din, om hvorvidt du ved spesielle situasjoner kan kontaktes i ferien. Sørg for at de av kollegene dine som er på jobb kjenner avtalen og respekterer den.

Bruk fraværsmelding

Sett på mobilsvar og aktiver fraværsmelding på mail. Respekter deg selv og familien din ved å la være å sjekke mobil og mail i løpet av ferien. Med mindre du har en avtale med sjefen og familien om det – så er det faktisk helt unødvendig.

Klarer du å stresse ned i ferien, så kommer du tilbake til jobb med god arbeidslyst.

Norske stemmer på Krifas Generalforsamling

27 / 06 / 2019

Blogg Dk

For noen uker siden dro Solvei Arheim, Kjellaug B. Hjortland og Jens Graabaek til Krifas moderland Danmark for å representere deg og de andre norske medlemmene på Krifas Generalforsamlingen. De er alle enige om at Krifa er en langt større og tyngre organisasjon enn man får inntrykk av i Norge, og alle de tre deltakerne uttrykker stor takknemlige for at nettopp de fikk reise. 

Generalforsamlingen, offisielt kalt Representantskapsmøte, er Krifas øverste myndighet. Annen hvert år samles delegater fra lokallag i hele Danmark, og en delegasjon fra Norge for å legge føringer for den neste perioden.

 

Dette sier de norske representantene om oppholdet.

 «Jeg følte meg velkommen og inkludert fra første stund.

Valg og endring i reglementet gikk greit, workshopene var spennende, det faglige innhold var interessant, omgivelsene og maten var nydelig og underholdningen var fantastisk.

Krifa er helt klart en organisasjon som vet å ta vare på sine medlemmer og mennesker, både på og utenfor jobb.  Alle – inkludert øverste leder - var veldig inkluderende.

Jeg sitter igjen med så mange positive inntrykk etter turen og takker for at jeg var en av de som ble valgt ut til å representere Norge i Krifa Danmark.»

Solvei Arheim - Tillitsvalgt og Verneombud i Retail24 og verv som meddommer

 

«Krifa er en stor, imponerende og tradisjonsrik organisasjon. Oppholdet var en fin balanse mellom gode foredrag, avstemninger og sosialisering med hyggelige mennesker og god mat. Personlig ble jeg enda mer interessert og inspirert av dette med «God Arbeidslyst», og at vi som medlemmer kan bruke ansatte i Krifa inn mot vår egen arbeidsplass for å øke arbeidslysten. Jeg synes det er veldig bra at Krifa jobber forebyggende! Jeg lærte også mye om strukturen i Krifa og organisasjonen som jeg ikke visste fra før. Det var en ære å få bli med!»

Kjellaug Borge Hjortland – lærer

 

«Jeg liker slike komprimerte sammenkomster i et bra tempo, så dette passet meg perfekt.

Jeg er selv dansk og fikk mulighet til å bli bedre kjent med tilbudene og mulighetene som finnes i Krifa Danmark. Jeg synes varierte medlemskap er interessant og synes det bør vurderes også i Norge. Jeg opplevde temaer som livslang mestring, bedre ledelse, ledersertifikat, stresspolitikk og nærværende ledelse kontra hjemmekontor som meget engasjerende.

Jeg satte stor pris på dialogene jeg hadde med andre rundt både Krifas og mine personlige verdier. Jeg liker Krifas verdier om å se mennesker gjennom verdighet og potensiale – og å møte mennesker gjennom relasjonsbygging og det å ville engasjere seg.

Jeg opplever at Krifa i Norge har et sterkt nettverk i og rundt Krifa Danmarks sentrale ledelse og styre. Krifa Norge er viktig for Krifa Danmark.»

 

Jens Graabaek – strategi og produksjon innen sjømat

 

Konferansens innhold

 Krifas visjon er å etablere en ny plattform ved å skape god arbeidslyst hos den enkelte ansatte i alle arbeidslivets faser - i arbeidsfelleskap og på arbeidsplasser – og dermed bli det naturlige førstevalg for flere.

 

Søren Fibiger Olesen er formann i Krifa og fremla følgende agenda for konferansen:

 

«I Krifa er vi på reise mot et nytt univers. Vi har en visjon om å skape en ny plattform. Et ståsted – et univers – som vi ikke kjenner detaljene og dybden i, men som vi er dedikerte og fokuserte på å nå! På representantskapsmøte vil vi sette fokus på din reise, drøfte utfordringer ved reisen og gi næring til tanken og drømmen om det nye univers – den nye plattformen for Krifa.»

Når kan jeg ta ferie og hva får jeg i feriepenger?

20 / 06 / 2019

shutterstock 201370130 web

Ferieloven gir klare svar på når- og hvor lenge du kan ta ferie. Her går det også frem hvor mye feriepenger du har krav på, og når du skal ha det utbetalt.

Hvor mye ferie har jeg rett på?

Ferieloven gir deg rett på 25 virkedager ferie i løpet av et kalenderår. Lørdag er en virkedag, og det betyr at du har krav på fire uker og en dag ferie etter ferieloven.

Det er imidlertid mange som har fem uker ferie. For å ha rett på fem uker ferie, må du ha en avtale med arbeidsgiver om dette. De fleste har det i sin ansettelseskontrakt, men det kan også fremkomme av tariffavtale.

Du kan også avtale utvidelse til fem uker ferie med arbeidsgiver etter at du har begynt å arbeide i virksomheten. Sørg da for å få det skriftlig i en egen avtale, eller på e-post slik at du kan dokumentere din utvidede ferierettighet.

Fyller du 60 år i løpet av ferieåret, har du krav på en ekstra ferieuke.

Kan jeg ta ut all ferie sammenhengende?

Du kan ikke ta ut all ferie sammenhengende, med mindre du inngår en skriftlig avtale med arbeidsgiver om en slik løsning.

Du har krav på tre uker (18 virkedager) sammenhengende ferie, og du kan kreve at de avvikles i perioden 1. juni til 30. september.

Det er mulig å ta ut ferie for neste år eller benytte ferie overført fra året før, etter avtale med arbeidsgiver. Det kan gi mulighet for lengre ferie enn tre uker sammenhengende.

Kan jeg overføre min ferie til neste år, eller ta ut forskudd på ferie i år for neste år?

Deler av ferien kan overføres eller tas ut i forskudd. Det tillates å overføre eller ta ut forskudd på ferie med maks to uker (12 virkedager), så lenge arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler dette skriftlig.

Det er imidlertid ikke tillat å utbetale lønn eller annen kompensasjon for ferie som ikke tas ut i løpet av året eller overføres. Siden det kun er lov til å overføre inntil to uker, og etter avtale med arbeidsgiver, er det viktig at du selv også påser at du får tatt ut din ferie hvert år.

Kan jeg ta ekstra ferie uten lønn?

Du har ikke krav på å ta ekstra ferie uten lønn. Dette må i så fall avtales med arbeidsgiver, og arbeidsgiver kan si nei uten å gi en begrunnelse for avslaget om ditt ønske.

Bestemmer arbeidsgiver eller jeg når jeg tar ut ferie?

Ferieloven sier klart at arbeidsgiver avgjør tidspunktet for ferieavvikling dersom arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige. Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsettelsen av ferieavviklingen, og i de fleste tilfeller blir ikke dette et problem.

Arbeidstakere som har fylt 60 kan selv bestemme tidspunkt for avvikling av den ekstra ferieuken de er tildelt.

Det finnes egne regler når det gjelder ferieavvikling i oppsigelsestid, se Ferieloven § 8for mer informasjon.

Kan arbeidsgiver endre ferien min?

Arbeidsgiver har en begrenset mulighet for å endre din ferie. Arbeidsgiver kan endre din fastsatte ferie når det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser. Videre er det et krav at det vil oppstå vesentlige driftsproblemer grunnet disse uforutsette hendelsene dersom din ferie ikke blir flyttet.

Kan det imidlertid skaffes en stedfortreder for deg, har arbeidsgiver ikke lov til å flytte din ferie selv om de ovennevnte punktene er en realitet.

Arbeidsgiver må drøfte eventuell endring av ferie med arbeidstaker og du har rett til å la deg bistå av en tillitsvalgt.

Det er veldig viktig at du informerer arbeidsgiver om at du vil kreve såkalte merutgifter dekket av arbeidsgiver, og hva det omfatter. Det kan for eksempel være at du har bestilt en feriereise som må endres/avlyses fordi arbeidsgiver flytter din ferie, og at du får merkostnader ved å endre eller bestille ny reise.

Hva om jeg blir syk før eller underveis i min ferie?

Du har krav på få ferien utsatt dersom du blir syk, men merk at du må bli helt arbeidsufør for å bli definert som syk, og ha rett til utsatt ferie. Kravet må dokumenteres med legeerklæring. Det er altså ikke nok å benytte egenerklæring i denne situasjonen.

Hvis du blir syk før ferien, kan du kreve at hele ferien utsettes til senere i ferieåret. Legeerklæring må fremsettes senest siste arbeidsdag du skulle hatt før ferien.

Hvis du blir syk i løpet av ferien, kan du få tilsvarende antall virkedager med ferie utsatt slik at du får en ny ferie senere i ferieåret. Legeerklæring må fremsettes uten ugrunnet opphold etter at du er tilbake på jobb.

Må jeg være tilgjengelig i ferien?

Nei. Du har arbeidsfri i din ferie og plikter ikke å være til arbeidsgivers disposisjon. Personer med lederansvar og særlig selvstendige stillinger er ofte tilgjengelige grunnet stillingens karakter, men skal som utgangspunkt ha arbeidsfri.

Hvor mye får jeg i feriepenger?

Ferieloven sier at feriepenger blir regnet ut ved at du får 10,2 % av feriepengegrunnlaget. Ferieloven sier at feriepengegrunnlaget er arbeidsvederlaget. Det vil si blant annet alminnelig lønn, overtidsbetaling og skifttillegg. Hvorvidt bonusutbetalinger skal inngå i feriepengegrunnlaget må vurderer konkret i hvert tilfelle. Du får ikke dekket utgifter til bilhold, kost og losji eller lignende.

Prosentsatsen på 10,2 % gjelder for de som har fire uker og en dag ferie.

Det er mange som har avtale om utvidet ferie til 5 uker i løpet av et år, og i slike tilfeller er det også normalt å avtale et høyere feriepengegrunnlag. De fleste har 12 %.

Fyller du 60 år i løpet av kalenderåret har du krav på en ekstra ferieuke, og du skal motta feriepenger beregnet med 12,5 %.

Husk at feriepenger beregnes ut fra hva du tjente i forrige kalenderår. Det innebærer at man regner ut feriepenger for 2015 ut fra hva du tjente i 2014.

Når får jeg feriepenger?

Det varierer når feriepengene utbetales da arbeidsgivere har ulik praksis.

Ferieloven sier at feriepengene skal utbetales i forbindelse med ferieavvikling. De fleste arbeidsgivere utbetaler imidlertid hele feriepengebeløpet i mai eller juni. Du mottar da feriepenger istedenfor lønn den aktuelle måneden. Dette er mer effektivt for arbeidsgiver og det blir lettere for arbeidstaker å undersøke om utbetalingen av feriepengene er korrekt.

Som medlem i Krifa bistår vi deg i alle spørsmål og utfordringer rundt din ferieavvikling – smått og stort. Ta direkte kontakt med en hyggelig og dyktig jurist på chat, mail eller telefon. www.krifa.no

Vi hjelper deg gjerne. God ferie J

Sommerjobb

14 / 06 / 2019

Sommerjobb

Skal du eller noen du kjenner ha sommerjobb denne sommeren? Vær obs på hvilke rettigheter du har.

Skriftlig arbeidsavtale

Du har rett til en skriftlig arbeidsavtale, og den hever først og fremst all tvil om at du har rett på jobben, slik at du unngår å bli sendt hjem hvis det plutselig ikke er behov for deg. 

I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale. I arbeidsforhold med samlet varighet av mer enn en måned skal arbeidsavtale foreligger snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte.

Arbeidstid og pause

Ordinær arbeidstid er etter arbeidsmiljøloven 9 timer per dag og 40 timer per uke. De fleste bedrifter har imidlertid 7,5 eller 8 timers arbeidsdag.

Du har rett til pause hvis du jobber mer enn 5,5 timer om dagen. Dersom den daglige arbeidstiden er minst åtte timer, skal pausen utgjøre minst en halv time. Du har rett til betalt pause hvis du ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen, eller det ikke finnes tilfredsstillende pauserom.

Lønn

Utgangspunktet er at lønn er basert på avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom arbeidsgiver følger en tariffavtale vil denne ha bestemmelser om timelønn eller fastlønn. Vær obs på at du kan ha rett til tillegg for ubekvem arbeidstid.

Du har rett til overtidstillegg med minst 40 % dersom du arbeider mer enn 9 timer per dag eller 40 timer per uke. Dersom din arbeidsgiver er bundet av en tariffavtale, vil du i de fleste tilfeller ha rett til et høyere overtidstillegg.

Skatt

Tjener du kr. 55.000 eller mindre, trenger du ikke å betale skatt. Da kan du bestille et frikort, og arbeidsgiveren din henter det elektronisk.

Tjener du mer enn kr. 55 000 skal arbeidsgiver trekke skatt av lønnen, og du må bestille et skattekort med prosenttrekk eller tabelltrekk. Les mer på www.skatteetaten.no.

Sykdom

Du har rett til sykepenger fra arbeidsgiver etter fire ukers arbeid hos samme arbeidsgiver. Arbeidsgiver plikter å utbetale sykepenger de 16 første kalenderdagene av sykdomsperioden.

Du har rett til sykepenger fra folketrygden (NAV) dersom du har tjent minimum 50 % av folketrygdens grunnbeløp (kr. 49.929 i 2019)).

De første to månedene av arbeidsforholdet må du fremlegge sykemelding fra lege for å få rett til sykepenger. Etter to måneder kan benytte egenmelding.

Attest

Du har rett til en skriftlig attest fra arbeidsgiver etter at sommerjobben er avsluttet. Attesten skal beskrive hvilket arbeid du har utført og hvor lenge du var ansatt.

Ta godt vare på attesten, denne kan være nyttig dersom du skal søke opptak ved skole eller ny jobb senere.

Om du har sommerjobb eller deltidsjobb vil du som medlem i Krifa få bistand fra våre jurister fra den dagen du melder deg inn. Ofte er det nettopp slike stillinger som trenger spesialister i bakhånd.

Velkommen i Krifa og god arbeidslyst!

Sertifisert Arbeidslystkonsulent

31 / 05 / 2019

Arbeidslyst

Jeg trodde jeg kunne mye om god arbeidslyst – nå vet jeg hvor lite jeg kan. 

Det har vært en sann glede, utfordrende og lærerikt å studere, samarbeide og ikke minst gå opp til eksamen i god arbeidslyst. Som første norske deltaker bestod jeg både skriftlig og muntlig eksamen med glans og jeg håper noen lar seg inspirere til å gjøre det samme!

Her er litt av det du får i utdannelsen:

 • Den nyeste viten fra fire års forskning i God Arbeidslyst.
 • Over 15 forskjellige verktøy til å jobbe med de 6 faktorene som høyner arbeidslysten
 • Kunnskap om hvordan du jobber strategisk som arbeidslystkonsulent i din organisasjon, på din arbeidsplass eller i ditt team.
 • Kommunikasjonsredskaper som hjelper deg til å få gjennomslag som arbeidslystkonsulent.
 • Konflikthåndtering, stress, persontypeprofiler, personlig gjennomslagskraft og organisasjonsforståelse er bare noen av emnene du lærer om i utdannelsen.
 • Et solid og inspirerende nettverk på tvers av bransjer blant private, offentlige og selvstendige.
 • Sertifisering som arbeidslystkonsulent og ETCS poeng.

 Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon og selvfølgelig; God Arbeidslyst!

Når ledelse skaper arbeidslyst

10 / 05 / 2019

Bilde Blott 100519

God ledelse handler om trivsel, lojalitet, sykefravær, engasjement, effektivitet og bunnlinje. Men viktigst av alt: Det handler om mennesker – det handler om deg.

At det er behov for bedre ledelse rundt om i landet vårt er det ingen tvil om. Ledelse er avgjørende for bedriftens suksess, for samfunnet og for hver enkelt av oss. Les hva vår forskning sier om hva som kjennetegner en god leder.

Fire ledelsesdimensjoner som har betydning for din arbeidslyst:

 • Involvering og frihet
  Lederen involverer medarbeideren i beslutninger som har direkte betydning for hans eller hennes jobb. Lederen skaper muligheter for at medarbeideren selv kan planlegge utførelse av jobben sin og gi passe frihet til at medarbeideren løser oppgaven på den måten hun eller han mener er best.
 • Oppmerksomhet og retning
  Lederen gir passe oppbakking og støtte i forhold til de oppgaver medarbeideren har. Lederen anerkjenner medarbeiderens faglige innsats og gir passe feedback. Lederen ser medarbeiderens individuelle behov og tar seg tid til den tiden medarbeideren har behov for.
 • Mening og retning
  Lederen ønsker å skape mening og sammenheng mellom arbeidsplassens overordnede mål og medarbeiderens eget bidrag. Lederen bidrar til at jobben oppleves meningsfull. Hun/han uttrykker klare forventninger til oppgavene medarbeideren skal løse og setter retning og mål for når teamet eller avdelingen er en suksess. Lederen har dessuten overblikk over hvordan det jobbes med felles mål.
 •  Lederen som rollemodell
  Lederen oppleves som troverdig og det er overenstemmelse mellom ord og handling. Lederen oppleves rettferdig og er respektert som menneske. Det er tillit til lederens måte å være leder på – altså til lederens faglighet.

Arbeidsmiljøloven har som formål å sikre deg et arbeidsmiljø som gir grunnlag for at du skal oppleve inkludering og en meningsfylt og helsefremmende arbeidssituasjon og for å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Er dette noe din leder følger?

Som medlem i Krifa har du direkte tilgang til våre jurister og spesialister – vi hjelper deg gjerne.

 

God arbeidslyst!

 
 
 

Avbrytelser stjeler ditt fokus

02 / 05 / 2019

Blogg 020519

Mailer, internettfristelser, kaffemaskinen, smser og kolleger som prikker deg på skulderen er velkjente avbrytelser på arbeidsplassen. 

Din livslykke og din arbeidslyst er tjent med at du har orden på dette. Å jobbe mer effektivt og kunne gå hjem fra jobb med følelsen av ha rukket alt det du skulle uten å ha dårlig samvittighet gir mer energi både deg selv, dine kolleger, dine venner og familie.

Slik unngår du forstyrrelser: 

 1. Finn tidspunkt i løpet av dagen som du kan finne ro. Møt for eksempel tidlig opp på jobb og gjør de viktigste oppgavene først.
 2. Velg to eller tre faste tidspunkter på dagen hvor du sjekker mail og hører på telefonsvareren.
 3. Om du har mulighet kan det være effektivt å sette av noen timer til fordypning på jobb uten forstyrrelser eller be om en dag med hjemmekontor.

Les også artikkelen om hvordan man blir mer effektiv og samtidig opplever mindre stress

https://www.krifa.no/blogg/mer-effektiv-mindre-stress

Som medlem i Krifa kan du kontakte våre spesialister så ofte du vil. Vi vil at du skal trives og lykkes. God arbeidslyst!

Medlemstilbud Krifa – LEGOLAND 30 %

05 / 04 / 2019

Billedelegoland 2019 1440X400Px

I Krifa vil vi at du skal trives både på jobb og når du har fri. Nå får du 30% rabatt på billetter i LEGOLAND og du kan kjøpe inntil 8 billetter per medlemskap til denne rabatterte prisen. 

Klikk HER for å kjøpe billetter

Billettprisen vil med rabatt være på DKK 260,- i lavsesong og DKK 280, - i høysesong. Det er lik pris for både barn og voksne.

Årets nyhet i LEGOLAND er Battle of The Brick – et riddershow med levende hester og modige riddere. Riddere, trollmenn og prinsesser får den ultimate LEGOLAND opplevelse når dere overnatter på det helt nye Castle Hotel. Dere får opplevelser for alle sanser mens den uheldige betjenten forsøker å fange forbryteren i den nye LEGO City 4D-filmen. Dere får en lattertur i Flying Eagle, kjenne magesuget i LEGO Cano, sloss med ninjaene i LEGO NINJAGO The Ride og se alt dette ovenfra i LEGOTOP. Vi garanterer både fart og moro i Kålormen og kuldegufs i Ghost – The Haunted House. En perfekt dag i LEGOLAND avsluttes i Miniland. La eventyret begynne!

Spørsmål og kontakt

Har du spørsmål til billetter eller lignende kan du kontakte LEGOLAND på [email protected] eller + 45 7950 1717. 

Husk at LEGOLAND har stengt enkelte dager september og oktober, november. Se åpningstider og events på www.LEGOLAND.dk.

Link til rabatterte billetter skal ikke gis videre. Dette er en medlemsfordel kun for medlemmer i Krifa. Ved misbruk forbeholder LEGOLAND og Krifa seg retten til å avvise ved inngangen.

Boreout – syk av kjedsomhet

15 / 03 / 2019

Boreout

Det er sunt å ha det travelt i perioder og å kjenne at man oppnår noe. Likeledes er det sunt å kjede seg innimellom og rett og slett tenke over de store spørsmål og være litt kreativ. Er man er derimot understimulert for lenge kan det i verste fall føre til depresjon og angst.

Vi vet at stress er en folkesykdom som stadig rammer flere. Motsetningen til stress kaller vi gjerne for «boreout» og kan være like farlig som stress for den det gjelder. Boreout er et begrep som kommer fra det motsatte av «burnout» og betyr at man har vært understimulert for lenge.

Både boreout og burnout kan forklares som en ubalanse mellom kompetanse og krav i jakten på god arbeidslyst. Boreout handler i høy grad om å ikke ha noe å gi seg til, både når det gjelder konkrete arbeidsoppgaver eller den personlige opplevelsen av å ikke bli utfordret mentalt. 

Kjedsomhet er tabu

I et samfunn som hyller suksess har det blitt status å ha det travelt. Om du spør dine venner om hvordan de har det vil de fleste svare at de har det travelt. Og, om man har det travelt blir det ofte tolket som om man er viktige - og det gir status.

Å innrømme at man kjeder seg på jobb kan være flaut og da særlig om man har gjort det over lengre tid. Verken sjefen din eller dine kolleger har særlig bruk for deg og du utretter ikke noe av særlig stor verdi… Om man ikke gjør noe fornuftig på jobb, mister man da sin identitet og betydning som menneske? Hvem vil egentlig merke om man møter opp på jobb på mandag?

Boreout kommer snikende

Om alle spennende oppgaver forsvinner fra den ene dagen til den andre vil de fleste av oss si klart ifra. Men hvis oppgavene og utfordringene forsvinner litt etter litt over en lengre periode, oppdager vi det kanskje ikke før det er for sent. Ofte forsvinner meningen og de motiverende oppgavene langsomt gjennom nye strukturer, nye kunder eller kolleger som gradvis endrer forventningene til oss.

Hvordan komme seg ut av boreout

Det er helt normalt å spørre en leder eller kollega om noe ekstra oppgaver en gang eller to, men det blir ydmykende om man har følelse av å tigge om oppgaver igjen og igjen. Å bryte med boreout og skape god balanse skjer med tre former for mestring - og det er ikke noe den enkelte medarbeider kan endre alene.

 1. Faglig.
 2. Sosialt.
 3. Personlig.

Snakk med lederen din og forbered deg ved å finne oppgaver og forventninger som passer dine kompetanser og ønsker. Husk at kompetanse og forventninger alltid vil være i utvikling. Forskning viser at boreout særlig rammer dyktige medarbeidere som raskt tilegner seg ny viten og derfor også raskere risikerer å kjede seg og savne utfordringer. Du skal ikke være redd for å ta denne snakken med din leder. De fleste ledere vil være positive til medarbeidere som er åpne i forhold til egen mestring.

Jobb i team så oppgaver og forventninger ikke hviler på deg alene. På den måten er du med på å forebygge skeivfordeling av oppgaver mellom deg og dine kolleger. Gjennom godt samarbeid kan oppgaver flyte mellom medlemmer av teamet og alle kan hjelpe hverandre.

Husk på hvorfor du jobber der du gjør. Gjenfinn meningen med jobben du utfører. Øv deg på å holde konsentrasjonen og unngå fristelsen til å ikke fullføre eller gjennomføre det du skal gjøre eller har begynt på.

Krifa ønsker deg god arbeidslyst og hjelpe og bistå deg i stort og smått gjennom et langt og godt arbeidsliv. Kontakt oss via chat, send oss en mail [email protected] eller ring oss på 22 72 00 20.

Tegn på boreout

 1. Man gjør private ting i arbeidstiden, men begynner å jobbe når kolleger eller ledere kommer forbi.
 2. Man får det til å se ut som man er mange timer på jobb.
 3. Man deler små oppgaver opp i enda mindre biter så de varer lenger.
 4. Man tar arbeid med hjem, men jobber ikke med det.
 5. Man forteller andre hvor travelt man har det.
 6. Man kjeder seg hele tiden og føler stor utilfredshet med jobben sin.

(Rothlin, 2007)

Når jobben gjør deg syk

15 / 02 / 2019

Blogg 2 150219

Din livskvalitet blir svekket når du ikke har det bra på jobb. Listen over hvorfor stadig flere av oss drar på jobb med en vond klump i magen eller velger å bli hjemme fra jobb av samme grunn blir stadig lengre. 

I Krifa merker vi en betydelig økning i henvendelser om psykisk helse og mistrivsel på arbeidsplassen. Press, stress, usikkerhet, arbeidsoppgaver, uavklarte forventinger, omstruktureringer, endringer, grupperinger, mobbing med mer gjør stadig flere av oss syke. Denne formen for sykdom begynner sjelden med like tydelige symptomer som en influensa, men kommer gjerne snikende, blir langt mer alvorlig og tiltar i økende grad. Den oppdages, respekteres og aksepteres gjerne først når det har gått alt for langt. 

Om småsnakk og baksnakking og utestengelse får grobunn kan det forpeste en hel arbeidsplass og den beste arbeidsplassen kan lett bli forpestet av en dårlig leder.

Som arbeidstaker har du mange rettigheter og plikter for at du og dine kolleger skal få jobbe i et trygt og godt arbeidsmiljø. Det er faktisk dette Arbeidsmiljøloven snakker mest om.

«God Arbeidslyst» er Krifas misjon og visjon. Vi har et eget vitensenter for god arbeidslyst som stadig utvides og utvikles. «God Arbeidslyst» er bærekraftig for samfunnet og en klar økonomisk vinning for arbeidsplassen, men for oss er det er først og fremst noe som gir deg som arbeidstaker et bedre arbeidsliv og større livslykke.

Vi er alle skapt til å bidra uavhengig av våre styrker, feil og svakheter og Krifa er til for hjelpe deg videre i arbeidslivet.

Du når oss på www.krifa.no for chat, [email protected] for mail eller på telefonnummer 22 72 00 20 om du vil snakke med oss. 

Reduser ditt og andres sykefravær med «God Arbeidslyst»

http://www.krifa.no/blogg/reduser-sykefravaeret-med-god-arbeidslyst

Forrige side Neste side