Krifa-bloggen

Krifa er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerforening som spesialiserer seg på individets behov. Alle kan være medlem uansett yrkesgruppe og stilling.

Norske stemmer på dansk toppmøte

27 / 06 / 2017

Kilander Raouf

Vincent Raouf (tv) og Rune Kilander forteller Krifa ved Marita Storvoll (th) og Kristin Fjellman (foto) om møtet i Aarhus.

I mai fikk de norske medlemmene Rune Kilander og Vincent Raouf reise til Aarhus sammen med Krifa-sekretariatet og representere Norge på Generalforsamlingen. De ville bli mer kjent med Krifa og møtte en stor organisasjon med sterkt samhold og dype historiske røtter.

Generalforsamlingen, offisielt kalt Representantskapsmøtet, er Krifas øverste myndighet. Hvert annet år samles delegater fra lokallag i hele Danmark, og en delegasjon fra Norge for å legge føringer for den neste periode. Foreningen er Danmarks 3.største – noe som gjorde sterkt inntrykk på de norske delegatene. Vi møtte dem over en kaffe for å høre om turen.

Ønsket å bli mer kjent med Krifa

De to medlemmene synes begge at turen ga dem mulighet til å bli bedre kjent med Krifa. Rune Kilander er mellomleder i den offentlige arbeids- og velferdsforvaltningen, og kjenner de store norske fagforeningene godt. – Krifa er den første fagforeningen jeg har vært medlem av, forteller han. –For meg blir det ellers for mye partipolitikk i fagbevegelsen.

En veldrevet og velrennomert fagforening

–Krifa er fortsatt en liten forening i Norge, mens vi i Danmark møtte noe helt annet, forklarer Kilander. – Med den såkalte A-kassen forvalter de for eksempel en trygdeordning som gjør dem til en institusjon i seg selv, og som NAV tar seg av hjemme i Norge. Han opplevde at Krifa er en veldrevet forening som har vært der over tid. – Det virker som de er veldig seriøse, og veldig fokusert på enkeltmedlemmet, forklarer han.

Fokus på enkeltmedlemmet

Fokuset på enkeltmedlemmet er viktig for Vincent Raouf, og valget på Krifa som fagforening. Han er vaktmester for en stor servicebedrift, og opplever det som en stor trygghet at han kan få hjelp hvis han trenger det. – I Krifa får man styrke, oppmuntring og støtte slik at man kan gjøre jobben sin effektivt, utbryter han. 

I Aarhus hadde han et varmt møte med Krifa-representanter fra hele Danmark, og opplevde at de norske delegatene ble tatt på alvor. – Det var ingen forskjell på oss og danskene, selv om vi var få. Vi satt midt i salen og stemte på vegne av de norske medlemmene av foreningen, forklarer han. Den positive stemningen gjorde inntrykk, og han trekker spesielt frem at Søren Fibiger Olesen ble gjenvalgt til formann av fornøyde medlemmer.

God stemning

Middagen var fantastisk, og et sosialt høydepunkt utbryter Raouf. Danskene har en egen evne til å skape god stemning, og den norske delegasjonen stortrivdes med representanter fra Vestjylland til bords. – Det var så hyggelig, sier Raouf. Jeg kunne gjerne tatt en tur til, utbryter han og ler. Også Kilander kunne tenkt seg å reise igjen, og anbefaler flere å reise med Krifa til Danmark hvis anledningen byr seg. –Man blir veldig godt mottatt og treffer mange hyggelige mennesker. Det er veldig lærerikt å komme til en organisasjon man ikke kjenner godt fra før, sier han. 

Krifas Representantskap

Representantskapet i Danmark er Krifas øverste politiske myndighet. Møtet består av hovedbestyrelsen, medlemmer fra 11 regioner i Danmark og delegater fra Norge.


Det avholdes representantskapsmøte hvert andre år, der det velges formann, nestformann og medlemmer til hovedbestyrelsen. For mer informasjon se https://www.krifa.dk/godarbejd...

God arbeidslyst gir bedre livskvalitet

07 / 09 / 2015

shutterstock 140438413

For enhver bedrift, virksomhet, avdeling osv, vil driftsresultater vise oss hva vi har fått til og oppnådd. Parametere på arbeidsglede og god arbeidslyst kan derimot gi oss indikatorer på resultater i fremtiden – hva vi kan oppnå.

Krifa har sammen med TNS Gallup og Institutt for lykkeforskning i Danmark, kartlagt danskenes arbeidsglede i 2015. Rapporten har skapt interesse og fått oppmerksomhet i flere land – inkludert Norge.

Rapporten viser både hvilke faktorer som gir mest arbeidsglede og hvordan denne arbeidsgleden kan økes.

De viktigste faktorene som fremkom i rapporten er mening, ledelse, balanse, medbestemmelse, resultater og kolleger – i oppnevnt rekkefølge. At jobben vi utfører er meningsfylt er altså det som gir størst arbeidsglede.

Altså; det viktigste til arbeidsglede viser seg å være:

1) Mening - at arbeidet føles meningsfylt.

2) Ledelse – faglig kompetente og engasjerte ledere.

3) Balanse – god balanse mellom arbeidsliv og privatliv.

4) Medbestemmelse – innflytelse i sin egen hverdag.

5) Resultater – det å oppnå og utrette noe og nå sine egne mål.

6) Kolleger – det gode sosiale felleskapet og nære kolleger.

Krifa arbeider med å utvikle en måte hvor den enkelte kan måle sin arbeidsglede i sitt arbeid. Dette vil ikke bare være viktig og til nytte for deg som arbeidstaker, men også en gave til enhver god leder. Ingen avdeling, verksted, skole, bedrift eller butikk har større konkurransefortrinn enn den som har høy arbeidsglede og god arbeidslyst blant sine ansatte.

Din arbeidsglede har også stor betydning for ditt liv også utenfor arbeidsplassen. I følge denne rapporten kommer faktisk over en fjerdedel av din totale tilfredshet i livet fra ditt arbeidsliv.

God arbeidslyst og arbeidsglede er det sikreste enhver arbeidstaker og arbeidsgiver kan investere i. En vinn-vinn-situasjon på alle måter. Arbeidsglede gir økt livsglede for alle involverte og økt konkurransefortrinn og fortjeneste for arbeidsplassen. Selv en god leder eller arbeidsgiver kan ikke alene skape arbeidsglede for deg og dine kolleger - selv om han/hun alene enkelt kan knuse den… En god leder tilrettelegger, gir mulighet og åpner for arbeidsglede. Du som arbeidstaker må være med å bidra til at denne kulturen blir gjeldene på din arbeidsplass.

Du kan lese hele rapporten her.

God arbeidslyst og lykke til med dine bidrag til økt arbeidsglede!

Hilsen oss i Krifa