Krifa-bloggen

Krifa er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerforening som spesialiserer seg på individets behov. Alle kan være medlem uansett yrkesgruppe og stilling.

God Arbeidslyst Indeks – hvorfor og hvordan?

08 / 12 / 2017

shutterstock blogg

Det gode liv handler også om god arbeidslyst – og god arbeidslyst handler også om god forretningsdrift. 

"Vi ser at arbeidslyst preger hverdagen på jobb og hjemme. Derfor er det viktig å gjøre både ledere og arbeidstakere oppmerksomme på dette."

Hvordan påvirker arbeidslysten din livskvalitet? Hvordan påvirkes arbeidslysten av arbeidsplassen? I en tid da arbeid, identitet og privatliv er tett knyttet sammen ser vi at dette påvirker hverandre – positivt og negativt. Hvor viktig er lønn, arbeidsoppgaver, sjefen og kolleger for god arbeidslyst?

I forrige innlegg presenterte vi hovedlinjene av rapporten «God Arbeidslyst Indeks 2017» i forbindelse med frokostseminaret der rapporten fikk sin Norgespremiere. Medieoppmerksomheten vitner om stor interesse for hva som påvirker god arbeidslyst.

Grunnene til å sette fokuset på god arbeidslyst er mange

Hvorfor er god arbeidslyst viktig?

 • Har stor betydning for glede og lykke ellers i livet
 • Reduserer sykefravær
 • Øker produktivitet og innovasjon
 • Gir konkurransefortrinn, bedre fortjeneste og bedre bunnlinje
 • Gir økonomisk gevinst for ansatte, virksomheter og samfunnet
 • Gjør Norge lykkeligere

Les også: Norgespremiere - hemmeligheten bak god arbeidslyst

I rapporten løftes det frem flere studier som gir gode grunner til å sette fokus på arbeidslyst – spesielt gode frukter som innovasjon, produktivitet og lønnsomhet. Krifa utførte «God Arbeidslyst Indeks 2017» i Norge for å øke fokuset på nettopp dette. Vi ser at arbeidslyst preger hverdagen på jobb og hjemme. Derfor er det viktig å gjøre både ledere og arbeidstakere oppmerksomme på dette.

De seks viktigste faktorene

Rapporten identifiserer de viktigste faktorene for arbeidslyst og gir inspirasjon til hvordan man kan forbedre vilkårene på norske arbeidsplasser. De seks viktigste temaene som påvirker vår arbeidslyst i prioritert rekkefølge:

 • Meningsfylt arbeid
 • Mestring i jobben
 • Balanse mellom arbeid og privatliv
 • Kollegene våre
 • Resultatene vi bidrar til
 • Ledelsen

Les også: Ny studie: Nordmenn elsker kollegene sine - men viktigst for arbeidslysten er en meningsfull jobb

Å investere i de ansattes trivsel på arbeidsplassen vil føre til mer innovative, produktive og lønnsømme bedrifter. Fremover vil Krifa løfte frem tema fra «God Arbeidslyst Indeks 2017» i denne bloggen. Følg med!

Fikk sparken og vant rettsak

04 / 04 / 2017

Img 4453

Advokatfullmektig og jurist Marita Storvoll er godt fornøyd med at Krifa-medlemmet ble hørt.

Ett år etter at butikkmedarbeideren fikk sparken må arbeidsgiver betale 187 500 kr i erstatning. Krifa er fornøyde med at retten slår hardt ned på brudd med arbeidsmiljøloven.

Oslo tingrett har nylig konkludert med at oppsigelsen var usaklig, og den tidligere butikkmedarbeideren har fått tilkjent erstatning for økonomisk tap og oppreisning. – Vi er glade for at saken har ført frem, og at vårt medlem kan legge et tungt år bak seg sier advokatfullmektig og jurist Marita Storvoll.

Fikk sparken på mail

Det var i mars 2016 at butikkmedarbeideren hadde en prat med sjefen om sykepenger. Dagen etter kom oppsigelsen på mail. Teksten inneholdt en rekke grove karakteristikker og påstander som arbeidsgiveren ikke kunne bevise for retten. En måned etter oppsigelsen fikk butikkmedarbeideren avskjed, og lønnen uteble.

 -Det var åpenbart at arbeidsgiver ikke hadde fulgt saksbehandlingsreglene som gjelder ved oppsigelse, sier Marita Storvoll.  – I følge arbeidsmiljøloven skal han innkalle til et møte med arbeidstaker i forkant. Oppsigelsen må være saklig begrunnet og opplyse om rettighetene som arbeidstaker har i oppsigelsestiden. –En oppsigelse på mail er heller ikke gyldig, forklarer hun.

Anmeldt for underslag uten bevis

Ett år etter oppsigelsen ble den tidligere butikkmedarbeideren anmeldt for underslag av samme arbeidsgiver. Han var da i ny jobb, og ble midlertidig suspendert fra stillingen. Saken ble raskt henlagt av politiet pga. manglende bevis. Storvoll forklarer at anmeldelsen medførte ekstra belastning for Krifa-medlemmet.

Dømt til å dekke alt 

Den tidligere butikkmedarbeideren ble tilkjent erstatning for økonomisk tap og oppreisning i tillegg til at arbeidsgiver ble dømt til å betale saksomkostningene. Domsgrunnlaget ble gjort på bakgrunn av at verken reglene for oppsigelse eller avskjed var fulgt.

- Vårt medlem fikk tilkjent kr. 50 000 i oppreisningserstatning. Det er et relativt høyt beløp i oppsigelsessaker, sier Storvoll. -Den ekstra belastningen som fulgte av politianmeldelsen og den generelt uprofesjonelle håndtering av saken gjorde at oppreisningsbeløpet ble satt høyt.

 Den tidligere butikkmedarbeideren er svært fornøyd med dommen, og gleder seg til å gå videre etter en vanskelig tid. – Krifa bistår gjerne sine medlemmer med å finne løsninger uten rettslige skritt, men når det kommer til saker som dette så er vi glade for at retten står fast på arbeidstakers rettigheter, sier Storvoll.

Les også: Krav rundt oppsigelse og avskjed 

Dette er saken

 • I mars 2016 mottar butikkmedarbeideren oppsigelse på mail.
 • Han fikk ikke utbetalt lønn i oppsigelsestiden, og fikk avskjed etter en måned.
 • Det ble ikke avholdt møte med arbeidstaker i forkant og formkravene for oppsigelse ble ikke fulgt.
 • Oppsigelsen ble oversendt per e-post, og teksten manglet påkrevd informasjon.
 • Ett år etter oppsigelsen ble han anmeldt for underslag. Politiet henla saken pga. bevisets stilling. 
 • Krifa har ført sak på vegne av sitt medlem for Oslo tingrett. I mars 2017 ble han tilkjent erstatning for økonomisk tap og oppreisning for til sammen kr 187 500.

Krifa går til søksmål mot arbeidsgiver

10 / 03 / 2017

Shutterstock 524185129 Web

Toine C. Sannes er medlem i Krifa og ble nylig avskjediget fra sin lederstilling i en kommunal eid bedrift. Krifa mener avskjedigelsen er ugyldig og har på hennes vegne valg å stevne firmaet for retten.

Krifa samarbeider med advokatfirmaet Bing Hodneland Advokatselskap DA og har derfra engasjert advokat Alf Kåre Knudsen til å føre saken.

Sannes selv synes hele prosessen har vært uvirkelig og selvsagt en tung belastning. Hun ble oppsagt uten begrunnelse og manglende prosess. At det er en avskjedigelse gjør saken ekstra tøff. Arbeidsgiver kan ikke opplyse om konkrete pliktbrudd som kan begrunne avskjeden.

Som ansatt er det tøft å måtte sloss mot en arbeidsgiver som ikke legger Arbeidsmiljøloven til grunn for sine handlinger. Heldigvis har jeg en organisasjon i ryggen, som har støttet meg i hele prosessen og vært tilgjengelig når jeg har trengt det. Uten den profesjonaliteten og menneskeligheten jeg har møtt i Krifa, er jeg ikke sikker på om jeg hadde klart å stå i denne prosessen. At de også har et tett samarbeid med Bing Hodneland Advokatselskap DA, opplever jeg som en klar styrke i min sak

Krifa støtter Sannes og er sterkt uenig med arbeidsgiver, deres advokat og deres håndtering av saken. Da ingen korrespondanse, samtaler eller møter har ført frem til en løsning og partene står langt fra hverandre, har Krifa valgt å gå til sak mot arbeidsgiver for å få avskjeden opphevet. Saken er nå sendt tingretten. Arbeidsgiver vil få en tidsfrist for å komme med sitt tilsvar før det vil bli innkalt til hovedforhandling.

Hvordan skrive CV?

27 / 01 / 2017

Skrive Cv2

En god CV er et avgjørende redskap på veien mot drømmejobben. Gjør din CV oversiktlig og la den inneholde fakta om deg som er relevante for den jobben du søker.

 Med denne oppskriften og gjerne i denne rekkefølgen skal du ha dekket det meste:

1. Kontaktopplysninger

Navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse. Legg gjerne ved et nøytralt bilde.

2. Sammendrag

Skriv en kort beskrivelse av både faglig og personlig spisskompetanse eller vis en «rød tråd» i din karriere frem til nå, ca 5-6 linjer. Dette skal skape interesse for din person så man får lyst til å lese videre.

3. Erfaring

List opp arbeidsplass og stillingsbeskrivelse etter årstall. Ofte er de siste 10 årene de mest relevante, men vurder evn tidligere stillinger og relevansen til stillingen du søker om du bør ha med mer. Skriv også hva slags oppgaver og ansvar du har hatt på tidligere arbeidsplasser. 

4. Utdannelse/Kurs

Skriv ned hva du har studert, hvor du har studert og hvilke kurs du har tatt. Om du har flere utdannelser og mange kurs bør du dele dette opp i to separate punkter for å gi bedre oversikt.

5. Personlig kompetanse

Nevn dine spisskompetanser i punktform. Utdyp dem om ønskelig helt kort med eksempler og sett dem inn i en kontekst så arbeidsgiver kan relatere dem til jobben du søker.

6. IT

Nevn de IT-programmer/software du behersker og i hvilken grad du behersker dem. Det er OK å «namedroppe» programmer eller systemer, men husk at formålet bør være at du skal vise at du er IT-dyktig og raskt setter deg inn i ny IT.

7. Språk

Nevn de språk du behersker og på hvilket nivå.

8. Førerkort, sertifiseringer osv.

Dette punktet er ikke alltid relevant, men vurder det utfra stillingen du søker.

9. Fritidsinteresser

La de som leser søknaden din få et kort innblikk i hvem du er. For eksempel kan du fortelle litt om hva du gjør på fritiden, om du har barn, familie, interesser osv. Det du skriver skal være med å lage et positivt bilde av hvem de evn ansetter.

10. Kontaktopplysninger på referansepersoner

Om du har gjort en avtale med referansepersoner som kan kontaktes skrives dette her. Målet er at arbeidsgiver kan forhøre seg om hvordan du er som ansatt eller medarbeider. Husk at det er du som bestemmer hvem disse kontaktpersonene er og at du dermed har innflytelse på hva som blir sagt om deg.

Som medlem i Krifa kan du sende inn din CV og få vår evaluering. Send den til [email protected], og gi oss noen dager for behandling. Vi vil at du skal lykkes!

Vi hjelper deg

Som medlem i Krifa kan du sende inn din CV og få vår evaluering. Send den til [email protected], og gi oss noen dager for behandling. Vi vil at du skal lykkes!

Fikk fast stilling og erstatning etter hjelp fra Krifa

06 / 11 / 2015

Fikk-fast-stilling

Medlemmet var ulovlig ansatt på midlertidige kontrakter i en årrekke. Først etter at Krifa ble involvert i saken, fikk medlemmet gjennomslag for kravet sitt om fast ansettelse. I tillegg fikk hun erstatning.

Midlertidig ansatt i 7 år

Medlemmet, som ønsker å være anonym av hensyn til sin arbeidsgiver, jobber ved et lærested og var ansatt på midlertidige kontrakter som «lærer uten godkjent utdanning». Etter 7 som midlertidig ansatt, nektet arbeidsgiveren fortsatt å gi henne fast stilling. Arbeidsgiver hevdet at arbeidsmiljølovens 4års regel ikke kom til anvendelse, grunnet stillingens karakter. Det var ikke Krifa enig i, og anbefalte medlemmet å gå videre med saken.

Usikker på egne rettigheter

Før hun kontaktet Krifa, hadde hun lenge akseptert arbeidsgivers svar om at hun ikke hadde krav på fast stilling. «Jeg var usikker på hva jeg hadde krav på, og søkte på nettet for å forsøke å finne svar. Men det var vanskelig å skille ut hvilken informasjon som var relevant i min sak. Samtidig var det veldig ubehagelig å skulle kreve fast stilling når jeg ikke var sikker på min rett.»

Konflikt med arbeidsgiver om retten til fast stilling

Etter årevis med kortvarige kontrakter, og perioder med usikkerhet og uforutsigbarhet om hvorvidt hun ville få videre engasjement, valgte hun å kontakte Krifa. «I mange år gikk jeg å grudde meg til hver gang den midlertidige kontakten løp ut. Jeg var bekymret for økonomien og fikk dårlig samvittighet hvis jeg kjøpte meg noe.»

Siden hun hele tiden har vært svært glad i jobben sin og ønsket å beholde den, valgte hun til slutt å søke hjelp. Hun sendte en forespørsel til Krifa, og fikk raskt svar fra saksbehandler om at Krifa mente hun hadde krav på fast stilling.

Krifa fremmet krav mot arbeidsgiver og vant frem

Fra dette tidspunktet tok Krifa og Krifas juridiske samarbeidspartner – Bing Hodneland, over kommunikasjonen med arbeidsgiver. Medlemmet var i utgangspunktet skeptisk til å involvere advokat og løfte saken opp på dette nivået, siden hun var redd for hvordan arbeidsgiver ville reagere. «Bekymringen min viste seg å være helt unødvendig, og det ble en stor forbedring i kommunikasjonen med arbeidsgiver etter at Krifa og Bing Hodneland kom inn.»

Medlemmet forteller at hun syntes det var fint å få en utenforstående part som frontet saken og noen med fagkompetanse å sparre med. «Dere forholdt dere til fakta på en veldig profesjonell måte, og hadde den nødvendige distansen til saken. På denne måten ble det lettere å fokusere på de riktige tingene og sentrale sidene av saken. Selv om kommunikasjonen var veldig direkte og konkret, opplevde jeg samtidig at dere opptrådte med respekt og på en vennlig og høflig måte overfor arbeidsgiver. Det var også veldig fint at jeg alltid fikk godkjenne det som ble sendt til arbeidsgiver før det ble sendt, og at jeg fikk komme med innspill.»

Fikk fast stilling og erstatning

Etter at det ble sendt skriftlige krav og gjennomført forhandlinger med arbeidsgiver, oppnådde hun fast stilling. Ansettelsesdatoen ble tilbakedatert til det tidspunktet hun opprinnelig skulle blitt fast ansatt, og i tillegg fikk hun erstatning som dekket mye av det hun hadde tapt på å ikke være fast ansatt fra riktig tidspunkt.

«Dette hadde ikke vært mulig uten hjelp fra Krifa! Det er takket være dere jeg forfulgte kravet mitt. Jeg har mottatt en helt uvurderlig bistand, og hatt utrolig god kommunikasjon med mine rådgivere. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle få så god oppfølging som jeg har fått, og er evig takknemlig.»

Etter at avtalen med arbeidsgiver ble inngått, opplever medlemmet nå en stabil og fin arbeidshverdag, og at konflikten er lagt død av både henne og arbeidsgiver. «Det er meget viktig å klare komme til en løsning i minnelighet og fordragelighet, man skal jo tross alt gå på jobb hver dag og kunne møte disse menneskene igjen. Dette er mulig fordi konflikten ble håndtert på den måten den ble», mener medlemmet.

Nytt syn på fagforeninger og fagorganisering

Etter å ha sett kollegaers og venners erfaringer med sine fagforeninger, var medlemmet litt skeptisk til å involvere Krifa. «Før syntes jeg litt synd på de som måtte involvere et fagforbund i saken sin på jobb. Nå synes jeg synd på de som ikke er organisert!». «Basert på de erfaringer jeg har hatt med Krifa, har min mann sagt at han vil melde seg inn før nyttår», avslutter medlemmet.