Krifa-bloggen

Krifa er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerforening som spesialiserer seg på individets behov. Alle kan være medlem uansett yrkesgruppe og stilling.

Arbeidstid

24 / 01 / 2020

Blogg 240120

Her jeg rett til avspasering og/eller overtid? Jobber jeg for mye eller for lite? Hva har jeg rett til og hva er min plikt?

Daglig får vi spørsmål knyttet til arbeidstid. Her er en liten oppsummering av hva loven sier, men husk at du som medlem i Krifa kun er noen tastetrykk unna din egen jurist.

Arbeidsmiljøloven

I arbeidsmiljøloven kapittel 10 finner du reglene som gjelder for arbeidstid. Alminnelig arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager, jf. arbeidsmiljøloven § 10-4.

Virksomheter som er bundet av tariffavtaler vil som regel ha en arbeidstid på 7,5 timer i løpet av 24 timer og 37,5 timer i løpet av sju dager.

Overtid

Overtid er arbeid utover det som er avtalt og må være pålagt av arbeidsgiver.

Det følger av arbeidsmiljøloven § 10-6 at arbeid utover lovens grense for alminnelige arbeidstid skal regnes som overtidsarbeid. Det vil si at dersom du arbeider over 9 timer i løpet av 24 timer eller mer enn 40 timer i løpet av sju dager har du krav på overtidstillegg.

Virksomheter som er bundet av tariffavtaler vil normalt ha overtidsbetaling hvis du jobber mer enn 7,5 timer i løpet av 24 timer eller 37,5 timer i løpet av en uke.

Er du ansatt i en redusert stilling eller som deltidsansatt, har du ikke krav på overtid dersom du arbeider mer enn det som er avtalt, men innenfor lovens grenser for alminnelig arbeidstid. Dette kalles merarbeid. Det samme gjelder for de med 100 % stilling som normalt jobber 7,5 timer per dag og 37,5 timer per uke. Timene opp til 9 eller 40 timer er altså merarbeid og gir ikke krav på overtid.

Overtidstillegget skal være på minimum 40 prosent av din timelønn. Dvs. at du får din avtalte timelønn pluss 40 prosent ekstra. Flere arbeidsgivere operer nå med 50 prosent overtidstillegg.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan på forhånd skriftlig avtale at overtidstimene skal avspaseres, men overtidstillegget skal alltid utbetales, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 (12).

Dersom du har en særlig uavhengig stilling eller en ledende stilling, vil reglene om arbeidstid ikke gjelde for deg. Det er også andre regler om du har såkalt gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Sjekk din arbeidskontrakt og kontakt om du er i en av disse kategoriene og er usikker på dine rettigheter.

Har du spørsmål til arbeidstid eller lurer du på om du har krav på overtidsbetaling? Krifa har advokater og jurister som hjelper deg. Bli medlem i dag og få svar på dine spørsmål.

For lite lønn og for lite fritid?

16 / 01 / 2020

Blogg 16 1 20

For å leve et godt liv er det viktig å bli sett, bli elsket og å være til nytte. Du er selv ansvarlig for ditt liv – i ditt liv er det du som er daglig leder og jobben er din for alltid. Om noe bør endres, er det ditt ansvar å gjøre det. Er du på et uønsket sted i dag, er det du selv som må gjøre noe med det. Vil du ha bedre økonomi, må du tjene mer penger eller bruke mindre. Det du vil bruke tiden din på må du booke inn i kalenderen. Om det står «gå i svømmehallen» eller «lese bok» i kalenderen din, bør det være en like viktig avtale som et foreldremøte om du skal ta ansvar for tiden og livet ditt.

Se nøye på din bankkonto og i din kalender så finner du ut hva du investerer din tid og penger i. Har du for lite tid og tom kalender, bør du skrive ned hva du faktisk bruker tiden din på. Ville du brukt tiden og pengene annerledes om du visste du hadde begrenset tid igjen å leve?

Trives du i jobben din? Føler du deg sett og til nytte?

Om du går på jobb kun for å få lønn kaster du bort mye av din dyrebare tid her på jorden. Da går du går glipp av mange gleder og en god porsjon livslykke. Jobben du utfører skal gi deg mening, mestringsfølelse og du skal kjenne at du oppnår resultater. Du skal føle deg viktig og sett av din leder og dine kolleger og du skal kunne ta deg fri med god samvittighet. Dette er viktig for deg, de rundt deg og for samfunnet. Om du ikke blir verdsatt eller føler deg til nytte, bør du si fra/komme deg videre. Som medlem i Krifa følger vi deg gjennom hele prosessen. Våre jurister, spesialister og karriereveiledere har deg, din trivsel og ditt arbeidsliv i fokus.

Du bestemmer selv hva du skal gjøre og hvilke mål du har – husk at det er du som er daglig leder i eget liv. Å justerer mål, ønsker og veier underveis i livet er både nødvendig og viktig. Birgit Skarstein hadde neppe vært programleder, verdensmester, idrettsutøver, inspirator og motivator i dag om hun ikke hadde gjort nettopp dette. Under en operasjon ble livet hennes radikalt forandret og hun måtte endre mål, drømmer og veien videre. Hennes liv og vei er ekstrem, men har mye å lære oss. Livet er både urettferdig, vondt og krevende, men det finnes veier videre for oss alle.

Øystein Dørum nevnte i åpningen av NHOs årskonferanse 2020 mange viktige innsatser for å opprettholde et godt norsk samfunn, men han var tydelig på at det aller, aller viktigste er at folk har en god jobb å gå til. Som representant for arbeidstakere kan vi si oss helt enige med en representant for arbeidsgivere at om du skal ha et godt liv. Ja, flere må ut i jobb, vi må jobbe lenger enn før og det skal være bra! Krifa jobber hver dag for at du skal ha lyst til og kjenne glede over å gå på jobb. Vi ønsker å stå sammen med deg på din reise.

Les mer om Krifa her og bli medlem i dag.

Lovendringer fra 1. januar 2020

09 / 01 / 2020

Blogg 9 1 20

Ved inngangen til det nye året er det en rekke nye lover og forskrifter som trer i kraft. På arbeidsrettens område er det først og fremst reglene for varsling som har vært gjenstand for omfattende endringer.

Varsling

Det har vært økt fokus på varsling på arbeidsplassen de senere år, og fra 1. januar 2020 ble alle bestemmelser i arbeidsmiljøloven kap. 2A om varsling endret. Det har blitt innført nye regler i tillegg til at gjeldende regler har blitt konkretisert. Totalt sett styrkes vernet for arbeidstakere som varsler.

De viktigste endringene er:

 • Krav om at arbeidsgivers rutiner for varsling også skal omfatte arbeidsgivers saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølging av varsling.
 • Det fremgår eksplisitt at varslingsreglene ikke omfatter arbeidstakers eget forhold. Dette klargjør at varslingsreglene normalt ikke gjelder for personalkonflikter og uenigheter om gjennomføringen av arbeidsavtalen.
 • Fremgangsmåten ved varsling er konkretisert.
 • Arbeidsgivers undersøkelsesplikt er lovfestet.
 • Lovfesting av forbudet mot gjengjeldelse og arbeidsgivers omsorgsplikt.
 • Ny regel om objektivt erstatningsansvar ved brudd på gjengjeldelsesforbudet.

De nye reglene for varsling finner du på Lovdata her.


Skatt

Skatt på alminnelig inntekt er 22 prosent i 2020.

Fullstendig oversikt over skattesatser i 2020 finner du på Regjeringens hjemmeside.

Kilder:

https://www.regjeringen.no/no/dokument/lover_regler/endringer-i-regelverk-fra-1.-januar-2020/id2680956/

https://www.finansnorge.no/arbeidsgiver/arbeidsrett/nyheter-dommer-og-lovendringer/lovendringer/lavterskeltilbud-for-handheving-av-seksuell-trakassering/

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/skattesatser-2020/id2671009/

God jul og takk for 2019

20 / 12 / 2019

Blogg 201219

Krifas jurister og rådgivere har også dette året vært involvert i mange saker. Heldigvis forsetter vi å løse de fleste saker på et lavest mulig konfliktnivå, men vi holder ikke noe tilbake når det trengs.

Uansett hvor liten eller stor, hvor enkel eller komplisert din situasjon og sak er, står vi sammen med deg og vi hjelper deg.

I 2019 har det blitt enda tydeligere for oss at stadig flere opplever endringer og kriser i arbeidslivet som et sjokk. Vi har hjulpet mange medlemmer med nedbemanning, sykdom, oppsigelser, advarsler, varsling om kritikkverdige forhold og arbeidskonflikter. Uten forvarsel endrer det trygge og forutsigbare seg til usikkerhet og fortvilelse. Vi er takknemlige for at vi får stå sammen med deg i et arbeidsliv i stadig endring.

Takk for samarbeidet i 2019. Vi er beredt til å hjelpe deg gjennom hele 2020.

I jula holder vi åpent både 23., 27. og 30.desember og er tilbake igjen for fullt torsdag 2. januar.

Vi i Krifa ønsker deg og dine en riktig god jul og et godt nytt år.

Våre mest leste og anbefalte artikler nå:
https://www.krifa.no/blogg/overforing-av-ferie
https://www.krifa.no/blogg/hoysesong-for-endringer-pa-arbeidsplassen
https://www.krifa.no/blogg/nar-jobb-blir-frivillig-arbeid

Overføring av ferie

13 / 12 / 2019

2

Får du ikke tatt ut all ferien din i år? Har du ferie til gode i 2019? Det er regler og muligheter for hvordan du løser dette praktisk og økonomisk. Krifa hjelper våre medlemmer steg for steg gjennom jungelen og vi har her laget en enkel oversikt til deg her.

Ferieloven skal sikre at du som arbeidstaker får avviklet ferie hvert ferieår. Loven legger til rette for at du har mulighet til dette ved at du får utbetalt feriepenger. Ved ferieavvikling vil du ikke motta lønn, men du får utbetalt feriepenger som skal kompensere for lønnsbortfallet.

I henhold til ferieloven plikter alle arbeidstakere å avvikle ferien de har krav på, samtidig som arbeidsgiver har en plikt til å legge til rette for at de ansatte avvikler den avtalte ferien i løpet av ferieåret. I noen tilfeller vil det oppstå situasjoner hvor arbeidstaker ikke har fått avviklet den lovbestemte ferien. Dette kan være blant annet være på grunn av bestemte arbeidsoppgaver, permisjon eller sykemelding. Spørsmålet er om man har mulighet til å overføre feriedager til neste ferieår?


Overføring av ferie på grunn av manglende ferieavvikling

Ferieloven § 7 tredje ledd regulerer adgangen til å overføre gjenstående feriedager til påfølgende ferieår.

Hvis arbeidstaker ikke får avviklet hele ferien før utgangen av året, kan man inngå en avtale med arbeidsgiver om å overføre de resterende feriedagene til påfølgende år. I henhold til ferieloven har arbeidstakere mulighet til å overføre 2 uker (12 virkedager) ferie til neste ferieår. Avtalen om overføring av feriedager må være skriftlig.

Dersom arbeidstaker ikke har avviklet den lovbestemte ferien foreligger det et brudd på ferieloven, da arbeidsgiver plikter å sørge for at full ferie avvikles innen utløpet av ferieåret. De gjenstående feriedagene vil dermed automatisk bli overført til neste ferieår. Dersom det er arbeidsgivers forhold som er grunn til at arbeidstakeren ikke har fått avviklet den lovbestemte ferien, kan arbeidsgiver i enkelte tilfeller også kreve erstatning etter § 14, jf. ferieloven § 7.

Avtalefestet ferieuke

De fleste arbeidstakere har rett til fem uker ferie. Ettersom det fremgår av ferieloven at man har krav på 25 dager ferie (4 uker pluss 1 dag) vil den siste ferieuken ikke være regulert av ferielovens bestemmelser. Det betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker står friere til å avtale hvordan man skal løse situasjonen hvor arbeidstaker ikke har avviklet den femte ferieuken.

Om det ikke foreligger en avtale som begrenser mulighetene for overføring kan partene avtale å overføre den femte ferieuken. Da vil arbeidstaker kunne overføre den femte ferie uken og i tillegg de 12 virkedagene som er beskrevet overfor.

Overføring av ferie på grunn av sykdom

Arbeidstakere som har vært sykemeldt store deler av ferieåret og ikke har hatt mulighet til å avvikle den lovbestemte ferien innen ferieårets utløp, kan kreve å få overført 12 virkedager til neste ferieår, jf. ferieloven § 7 tredje ledd. Overføring av de resterende feriedagene som ikke har blitt avviklet på grunn av sykdom skal bli overført uavhengig av om arbeidsgiver godtar kravet eller ikke.

Om arbeidsgiver har bedt arbeidstaker om å avvikle ferie når vedkommende har vært arbeidsfør, og arbeidstaker har motsatt seg dette, har man ikke krav på å få overført de resterende dagene. Arbeidstaker kan da kreve at feriepengene for den aktuelle perioden blir utbetalt ved første lønnsutbetaling etter utløpet av ferieåret.

Adgangen til å overføre 12 virkedager grunnet sykdom kommer i tillegg til den avtalte adgangen til å overføre feriedager som beskrevet overfor. Det betyr at en arbeidsgiver som har vært sykemeldt kan avtale at 12 virkedager overføres til påfølgende ferieår, og i tillegg skal 12 virkedager overføres på grunn av sykdom.

Overføringen skjer ikke automatisk, og arbeidstaker må derfor gjøre kravet gjeldende overfor arbeidsgiver innen utløpet av ferieåret.

Overføring av ferie på grunn av permisjon

En arbeidstaker som har vært i permisjon og som ikke har fått avviklet ferie kan avtale å overføre inntil 12 virkedager til påfølgende ferieår. For at arbeidstaker skal overført de resterende feriedagene som ikke har blitt avviklet på grunn av permisjon, kreves det en avtale med arbeidsgiver. Det betyr at dette ikke er noe som skjer ensidig, slik som overføring på grunn av sykdom. Om det ikke foreligger en avtale innen utløpet av ferieåret vil de resterende feriedagene falle bort. Arbeidstaker kan kreve å få utbetalt feriepenger for den aktuelle perioden ved første lønnsutbetaling etter utløpet av ferieåret, ettersom ferien ikke har blitt avviklet.

Økonomisk kompensasjon for ikke-avviklet ferie?

Arbeidstakere som ikke har fått avviklet lovbestemt ferie har ikke krav på kompensasjon for dette utover lønn for de dagene arbeidstaker faktisk har jobbet. Har du blitt trukket for ferie som ikke har blitt avviklet kan du kreve dette tilbakebetalt.

Dersom opptjente feriepenger ikke er blitt utbetalt skal dette utbetales, men det er ikke adgang til å få utbetalt lønn for de gjenstående feriedagene.

En arbeidstaker som har fem ferieuker og ikke avvikler den siste uken, kan få økonomisk kompensasjon for denne dersom det foreligger en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om en slik løsning.

Høysesong for endringer på arbeidsplassen

09 / 12 / 2019

Nedbemanning Shutterstock 524080573 Edit

Det er høysesong for oppsigelser, nedbemanning, endringer og omorganisering på arbeidsplassene. Det ryddes opp etter 2019 og planlegges for et nytt og «selvfølgelig» enda bedre 2020.

Mens vi rydder og forbereder jul hjemme så skjer det samme på mange arbeidsplasser. Et regnskapsår går mot slutten, og budsjettene for neste år er lagt. Det skal spares, effektiviseres, omorganiseres og prioriteres. Ansatte får gjerne vite om endringene en fredag i november eller desember – dette føles selvsagt ofte svært brutalt for deg som arbeidstaker.

KRIFA kjenner dine rettigheter, og rask tilgang til våre jurister er en av dine medlemsfordeler. Du når oss på mail, chat eller telefon, og jo raskere vi blir involvert, jo mer kan vi gjøre for deg.

Nedbemanning

I følge arbeidsmiljøloven må nedbemanning ha bakgrunn i virksomhetens forhold, og det er et grunnleggende krav til saklighet for å kutte stillinger. I mange tilfeller må arbeidsgivere involvere tillitsvalgte, og saksbehandlingen er regulert i arbeidsmiljøloven, samt de fleste tariffavtaler.

Oppsigelse

Ved oppsigelse og avskjed stiller arbeidsmiljøloven strenge krav til arbeidsgiver. Oppsigelsen må skje skriftlig, og inneholde informasjon om retten til å kreve forhandling og reise søksmål, rett til å fortsette i stillingen, samt de fristene som gjelder.

Dine rettigheter

Det oppleves ofte som dramatisk å miste jobben. Noen reagerer med sjokk mens andre er mer forberedt. Det lønner seg for deg å handle raskt for å gjøre krav på gjeldende rettigheter.

Skru opp lyset i mørketida!

22 / 11 / 2019

Attractive Beautiful Beauty 918488

«If you can’t make it – fake it». Skru opp lyset inne når det mørkner ute og få en bedre hverdag i mørketida.

I Krifa merker vi klart flere henvendelser knyttet til arbeidskonflikter og uro på arbeidsplassen nå når dagene blir mørkere.

Både privat og på arbeidsplassene er juleforberedelsene i gang for stadig flere av oss. Noen arbeidsplasser nøyer seg med å rydde i papirer, systemer og rutiner, mens andre også rydder nådeløst i rekkene med ansatte. Økt stress, bekymring, arbeidspress og konflikter er i høysesong.

Janne Grønli, professor og forskningsleder i Bergen Stress and Sleep Group sier til NRK at vi trenger lys både for å våkne om morgenen og å holde på energien utover dagen. Er det mørkt på jobben eller i resten av huset, bør du skaffe deg enda mer lys. Videre sier hun at lys har den fine effekten at det forteller oss at nå er det tid for aktivitet og oppfordrer oss derfor til å sette på flombelysning om morgenen.

Det kan være vanskelig å få nok lys om vinteren, men god belysning innendørs kan faktisk hjelpe deg langt på vei. Det kan påvirke både deg og dine kollegers humør og energi, ja hele din arbeidsdag og ditt arbeidsmiljø.

Så skift lyspærene på kontoret og skru opp lyset. Det kan gjøre underverker på julerengjøring og forberedelser både hjemme og på jobb.

PS: Dempet lys og avskrudd skjerm hører med til lange mørke og hyggelige kvelder når dagens gjøremål er gjort – og skal nytes med beste samvittighet.

I Krifa hjelper vi deg som medlem med alt rundt ditt arbeidsliv. Ingen henvendelser er for små og ingen er for store - og vi er kun noen tastetrykk unna.

Når jobb blir frivillig arbeid

14 / 11 / 2019

Blogg Frivillig Jobb 2

Forventer dine kolleger eller leder at du jobber frivillig utenom arbeidstid? Er jobben din så viktig at du gjerne jobber litt gratis? Har jobben din så høy verdi og stor mening at det bare skulle mangle at du ikke jobbet utover de timene du får betalt for?

Vel – det er stor sannsynlig for at dette er ulovlig og stikk i strid med norsk lov. Og lovbryter er antageligvis noe du ikke har tenkt å være.

Arbeidsmiljøloven er tydelig på at du som utgangspunkt ikke kan jobbe mer enn ni timer i løpet av et døgn og ikke mer enn 40 timer i løpet av ei uke. Jobber du mer enn dette skal det være pålagt av din arbeidsgiver og du skal ha minimum 40% overtidsbetaling på hver time du jobber over. Å avspasere time for time er ikke nok. Du skal alltid ha overtidstillegg.

Selv om du har en jobb du er brennende engasjert i og opplever ekstremt meningsfylt så kan du likevel ikke gå over til frivillig og ulønnet arbeid når din arbeidstidstid er over.

Jobber du i en organisasjon eller stiftelse virker det som om dette er hverdagskost. Hvorfor skal ikke du jobbe frivillig når så mange andre gjør det? Jo, fordi du er ansatt og da kommer det andre regler og lover inn.

I Krifa bistår vi mange medlemmer i denne situasjonen og de har ofte dårlig samvittighet uansett hva de gjør/ikke gjør. Balanse mellom jobb, arbeidsoppgaver, fritid og familieliv føles som både stress og press. En arbeidsgiver og arbeidsplass skal være meget forsiktige med å «regne med at folk stiller opp» gratis for en god sak, deltar på et ekstra arrangement noen ekstra timer, stiller opp ved presset behov og så videre. Her har vi en vei å gå.

I situasjoner som beskrevet ovenfor, er den ansatte ofte redd for å ta kontakt med oss i Krifa i frykt for å bli «oppdaget». Vi kan betrygge deg med at du får den informasjon du trenger helt anonymt. Vi informerer ingen om din henvendelse og det trenger heller ikke du å gjøre. Som oftest velger arbeidstaker å håndtere situasjonen selv etter drøftelser med våre jurister og rådgivere, mens andre ganger bistår Krifa i en aktiv rolle med leder og arbeidsgiver.

Ta kontakt med oss på chat www.krifa.no, mail [email protected] eller på telefon 22720020 om vi kan hjelpe deg.

Tips til relaterte saker:

http://www.krifa.no/blogg/forventningspress https://www.krifa.no/blogg/god-eller-stresset-hverdag-du-bestemmer

Kan vi hjelpe deg til en bedre jobbsituasjon?

04 / 11 / 2019

Blogg 4 11 19

Vi er til for at du skal lykkes og trives på jobb! Uavhengig av stilling, yrke, utdannelse og politisk ståsted har du direkte tilgang på våre beste rådgivere og jurister – ingen mellomledd, ingen begrensning og ditt medlemskap er anonymt.

Vi hjelper deg blant annet med:

 • Gjennomgang av din arbeidsavtale
 • Individuelle lønnsforhandlinger
 • Rettigheter i forbindelse med sykdom og fravær
 • Tips og råd til CV, søknad og jobbintervju
 • Konflikter på arbeidsplassen
 • Uforpliktende samtaler om din jobbsituasjon
 • Oppsigelse, avskjed, suspensjon og varsling
 • Rettigheter overfor NAV med tilknytning til ditt ansettelsesforhold
 • Karrierrådgivning
 • Innledende privatrettslig juridisk bistand

Din livslykke avhenger av din arbeidslyst i et godt og sunt arbeidsmiljø. Du, din sak og dine spørsmål er unike for oss! Ingen henvendelser er for små og ingen er for store. Vi håper du velger å ha oss tett på deg og ditt arbeidsliv.

Nå kan du fokusere på å utvikle din kompetanse og utføre din jobb så skal vi love å kontinuerlig utvikle og spesialisere oss på vår – nemlig bistå deg som arbeidstaker. Ikke bruk din dyrbare tid på det vi kan best.

Ta gjerne kontakt helt uforpliktende:

Telefon: 22 72 00 20
Mail: [email protected]
Chat: www.krifa.no

Velkommen i Krifa!

Ditt liv – din arbeidslyst

17 / 10 / 2019

Arbejdslyst

Vi bruker halvparten av vår våkne tid på jobb og jobben er en vesentlig del av livet til de fleste av oss. Det som skjer på jobb påvirker vårt privatliv og omvendt. Så om vi trives på jobb er det stor sannsynlighet for at vi også trives i livet generelt. Det handler om deg og ditt liv og derfor også om din arbeidslyst.

I Krifa ser vi på alle mennesker med stort potensiale – mennesker som kan, vil og ønsker noe. Og som mennesker er vi også skapt med begrensninger. Dette skal vi anerkjenne. Når vi ikke gjør det kan det få fatale konsekvenser. Som eksempel rammer stress og utbrenthet stadig flere som følge av dette. Arbeidslivet og arbeidsmarkedet endrer seg raskt, mange bekymrer seg for fremtiden og føler at vi går en usikker tid i møte.

Vi har et felles ansvar for å sikre at den enkelte arbeidstaker blir i stand til å takle de utfordringer, krav og forandringer som det moderne arbeidsliv byr på. Du står ikke alene. Ved å fokusere på de faktorer som særlig bidrar til trivsel og lysten til å gå på jobb og ved å være bevisste om hvordan mistrivsel motvirkes, kan både medarbeidere og ledere bli bedre til å navigere seg frem i et ofte uforutsigbart arbeidsliv.

I Krifa jobber vi daglig med å høyne arbeidslyst og trivsel og motarbeide stress og mistrivsel. 
Dette er en stor oppgave og et samfunnsansvar hvor både enkeltpersoner, arbeidsplasser, organisasjoner og politikere må delta. 

Test din arbeidslyst her og bli med oss på reisen.

Velkommen i Krifa og god arbeidslyst!

Neste side