Oppsigelse i prøvetid

Oppsigelse i prøvetid

Bruk av prøvetid

Når man inngår en arbeidsavtale vil det som regel avtales en prøvetid på 6 måneder. Prøvetid må avtales skriftlig før du tiltrer stillingen for at den skal være gyldig.

Formålet med å avtale prøvetid er arbeidsgivers ønske om å undersøke hvordan arbeidstakeren tilpasser seg de arbeidsoppgavene som ligger til stillingen. Arbeidsgiver ønsker også å få innsikt i den ansattes faglige dyktighet, samt hvordan arbeidstakeren fungerer med de øvrige ansatte i virksomheten.

Arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse i prøvetid

Arbeidsmiljøloven § 15-6 regulerer adgangen til å si opp en arbeidstaker i prøvetiden. Det fremgår av bestemmelsen at arbeidsgiver kan si opp arbeidstakeren så lenge oppsigelsen er «begrunnet i arbeidstakeres tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet». Det stilles ikke like strenge krav til oppsigelse av en arbeidstaker som er i prøvetid, i motsetning til øvrige ansatte som er utenfor prøvetid. Dersom oppsigelsen er begrunnet i andre forhold, vil kravet om saklighet komme til anvendelse i likhet med alminnelige oppsigelse.

En ny arbeidstaker trenger ofte litt tid på å tilpasse seg arbeidet. Dersom arbeidsgiver ikke har gitt deg god nok oppfølging og opplæring for å tilpasse deg arbeidsforholdet kan oppsigelsen være ugyldig.

Oppsigelsestidens lengde

Oppsigelsestid i prøvetiden er 14 dager, med mindre noe annet er avtalt. Oppsigelsestiden vil begynne å løpe med en gang arbeidstaker har mottatt beskjed om oppsigelse.

Arbeidsgiver har en videre adgang til å gå til oppsigelse av en arbeidstaker som er i prøvetid enn de øvrige ansatte. Dette medfører at du ikke kan kreve å stå i stillingen om du skulle ta saken til domstolene, noe man har mulighet til dersom det foreligger en alminnelig oppsigelse.

De prosessuelle reglene og formkravene som gjelder for alminnelige oppsigelse vil også komme til anvendelse ved oppsigelse av en ansatt i prøvetid.

Les også:

Søk