Har du rett til lønnsøkning?

Har du rett til lønnsøkning?

Vi får ofte spørsmål om lønn av våre medlemmer, og en gjenganger er om man har rett til lønnsøkning.

Det generelle utgangspunkt når det gjelder rett til lønn er det som er avtalt om lønn i arbeidsavtalen. I realiteten er retten til et visst lønnsnivå og lønnsøkning mer sammensatt.

Virksomheter med tariffavtale

I offentlig sektor er arbeidstakers lønn regulert av tariffavtale. Dette gjelder også for mange private virksomheter. Den enkelte arbeidstakers rett til lønn er her standardisert etter stillingskategori, kompetanse og ansiennitet. I tillegg kommer jevnlige lønnsøkninger etter sentrale forhandlinger mellom tariffpartene, samt lokale forhandlinger der de tillitsvalgte normalt forhandler på vegne av arbeidstakerne.

Krifa er per i dag ikke part i tariffavtale, men vi bistår våre medlemmer med utarbeidelse av lønnskrav som fremmes overfor arbeidsgiver.

Private virksomheter uten tariffavtale

I private virksomheter der det ikke foreligger tariffavtale, vil arbeidsavtalen danne utgangspunkt for retten til lønn. Mange arbeidstakere har en oppfatning av at man likevel har krav på en jevnlig lønnsjustering. Dette er ikke riktig rent juridisk sett. Det vil være arbeidsavtalen som danner utgangspunkt for retten til lønn, og står det ikke noe her om rett til lønnsjustering, er lønnen som er avtalt ved kontraktsinngåelse bindende for begge parter.

Det er viktig å bemerke at rett til lønnsjustering for arbeidstaker også kan fremgå av annen dokumentasjon enn arbeidsavtalen, f.eks. personreglement eller andre interne retningslinjer.

En rett til lønnsjustering betyr ikke nødvendigvis at man har krav på forhandlinger med arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan rent rettslig sett fastsette lønnsjusteringen selv, og arbeidstaker blir deretter skriftlig meddelt resultatet.

Lønnsforhandling

Resultatet av at arbeidstakere i en del private virksomheter ikke har rett til lønnsjustering, er at lønnen står stille over flere år. I realiteten blir lønnen lavere i takt med prisveksten i samfunnet. I slike tilfeller anbefaler vi arbeidstaker å be om en lønnssamtale med leder, og å begrunne en lønnsøkning best mulig. Det er viktig å belyse i størst mulig grad hvorfor man er en verdifull ressurs for arbeidsgiver, og man kan gjerne vise til lønnsstatistikk og prisvekst.

Krifa bistår deg gjerne med en lønnsevaluering og tips til lønnsforhandlinger. Kontakt oss på telefonnummer 22720020 eller e-post post@krifa.no.

Søk på krifa.no