Lovendringer i 2021

Lovendringer 2021

De viktigste lovendringene i 2021 for deg som arbeidstaker er i forbindelse med opprettingen av egen pensjonskonto i privat sektor og en viktig endring i reglene for dagpenger. I tillegg er det også enkelte endringer i de midlertidige særordningene som ble opprettet i forbindelse med koronasituasjonen.

Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto gjelder for ansatte i private bedrifter som har innskuddspensjon. Pensjonsopptjening fra både nåværende og tidligere jobber vil samles på et sted. Endringen har Stortinget vedtatt gjennom endringer i innskuddspensjonsloven. Pensjonsopptjeningen samles i utgangspunktet automatisk hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør dersom du ikke reserverer deg mot en slik samling. 

Utvidelse av permitteringsordningen 

Regjeringen foreslår å utvide permitteringsordningen og forlenge retten til dagpenger frem til 1. juli 2021. Ordningen utvides med bakgrunn i at jobber kan komme tilbake når vaksineringen av befolkningen gjennomføres. Dette betyr i praksis at arbeidstakere kan være permittert utover 52 uker, men ikke lenger enn til 1. juli 2021. 

Permittering – arbeidsgiverperiode II

En ny femdagers lønnsplikt etter 30 ukers permittering iverksettes fra 1. mars 2021. 

Forlenget ventetid for dagpengemottakere som er selvforskyldt ledige 

Fra 1. januar 2021 økes forlenget ventetid fra 12 til 18 uker for de som uten rimelig grunn har blitt arbeidsløse, for eksempel de som blir avskjediget eller frivillig sier opp et arbeidsforhold. Dagpengemottakere som uten rimelig grunn takker nei til jobbtilbud eller tilbud om arbeidsmarkedstiltak, eller som lar være å søke på ledige jobber, kan tilsvarende miste dagpengene i 18 uker. 

Videreføring av ordningen med forskudd på dagpenger

Den midlertidige ordningen der NAV kan utbetale forskudd på dagpenger i perioder med unormal lang saksbehandlingstid videreføres. På denne måten er arbeidsledige og permitterte sikret nødvendige midler til livsopphold mens søknaden om dagpenger blir behandlet. 

Videreføring av ordning med dagpenger under utdanning og opplæring 

Den midlertidige ordningen som tillater at dagpengemottakere kan ta utdanning og opplæring i dagpengeperioden forlenges. Ordningen vil gjelde frem til 1. juli 2021. 

Midlertidige særordninger som opphører 

Midlertidig opphør av ventedager i dagpengeperioden avvikles, det vil si at fra 1. januar 2021 vil det igjen være krav om ventedager før dagpengeutbetalingene starter. 

Midlertidig adgang til gradering av dagpenger opp til 60 prosent, opphører. Dette innebærer at fra 1. januar 2021 graderes dagpengene opp til 50 prosent. Det betyr at man kan arbeide inntil 50 prosent av tidligere arbeidstid i en 14 dagers meldeperiode, før dagpengene faller bort.

Har du spørsmål knyttet til dette eller andre jobbrelaterte ting, får du som medlem i Krifa  individuell hjelp og oppfølging.

Kontakt oss på 22720020, post@krifa.no eller via www.krifa.no.

Kilde: regjeringen.no

 

Søk