Krifa-bloggen

Krifa er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerforening som spesialiserer seg på individets behov. Alle kan være medlem uansett yrkesgruppe og stilling.

Til deg som har sommerjobb

12 / 07 / 2018

Shutterstock 597539585 Sommerjobb

Ferien er i full gang for de fleste og du er kanskje en av de heldige som avløser en som er på ferie. Husk at du har mange rettigheter også som sommervikar og ekstrahjelp. Les dette før du slår deg til ro med at alt er OK.

Du har rett til en skriftlig avtale, og den hever først og fremst all tvil om at du har rett på jobben, og unngår å bli sendt hjem hvis det plutselig ikke er behov for deg.

Skriftlig avtale

I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale. I arbeidsforhold som utgjør mer enn én måned skal avtalen gjøres snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet startet.

Arbeidstid og pause.

Ordinær arbeidstid er etter arbeidsmiljøloven 9 timer per dag og 40 timer per uke. De fleste bedrifter har imidlertid 7,5 eller 8 timers arbeidsdag.

Du har rett til pause hvis du jobber mer enn 5,5 timer om dagen. Dersom den daglige arbeidstiden er minst åtte timer, skal pausen utgjøre minst en halv time. Du har rett til betalt pause hvis du ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen, eller det ikke finnes tilfredsstillende pauserom.

Lønn

Utgangspunktet er at lønn er basert på avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom arbeidsgiver følger en tariffavtale vil denne ha bestemmelser om timelønn eller fastlønn. Vær obs på at du kan ha rett til tillegg for ubekvem arbeidstid.

Du har rett til overtidstillegg med minst 40 % dersom du arbeider mer enn 9 timer per dag eller 40 timer per uke. Dersom din arbeidsgiver er bundet av en tariffavtale, vil du i de fleste tilfeller ha rett til et høyere overtidstillegg.

Skatt

Tjener du kr. 55 000 eller mindre, trenger du ikke å betale skatt. Da kan du bestille et frikort, og arbeidsgiveren din henter det elektronisk.

Tjener du mer enn kr. 55 000 skal arbeidsgiver trekke skatt av lønnen, og du må bestille et skattekort med prosenttrekk eller tabelltrekk. Les mer på www.skatteetaten.no.

Sykdom

Du har rett til sykepenger fra arbeidsgiver etter fire ukers arbeid hos samme arbeidsgiver. Arbeidsgiver plikter å utbetale sykepenger de 16 første kalenderdagene av sykdomsperioden.

Du har rett til sykepenger fra folketrygden (NAV) dersom du har tjent minimum 50 % av folketrygdens grunnbeløp (kr. 48 441,50 i 2018).

De første to månedene av arbeidsforholdet må du fremlegge sykemelding fra lege for å få rett til sykepenger. Etter to måneder kan du benytte egenmelding.

Attest

Du har rett til en skriftlig attest fra arbeidsgiver etter at sommerjobben er avsluttet. Attesten skal beskrive hvilket arbeid du har utført og hvor lenge du var ansatt.

Ta godt vare på attesten, denne kan være nyttig dersom du skal søke opptak ved skole eller ny jobb senere.

Om du har sommerjobb eller deltidsjobb vil du som medlem i Krifa få bistand fra våre jurister fra den dagen du melder deg inn. Ofte er det nettopp slike stillinger som trenger spesialister i bakhånd.

Velkommen i Krifa og god arbeidslyst!

Skriftlig arbeidsavtale

Du har rett til en skriftlig arbeidsavtale. Du kan lese mer om minimumskravene til innholdet i avtalen her: http://lovdata.no/lov/2005-06-17-62/§14-6

Feilaktig permittert – fikk 270.000 kr i erstatning

27 / 06 / 2018

180627 V 1

- Forhandlingene førte ikke frem, derfor besluttet vi å ta saken inn for domstolen. Etter to dager i Oslo tingrett konkluderte retten med at permitteringen av Krifa-medlemmet var usaklig.

- Retten mente dette var en skjult oppsigelse. Til sammen fikk vårt medlem tilkjent til sammen kr. 270 000 i erstatning, sier advokatfullmektig og jurist i Krifa, Marita Storvoll.

Et Krifa-medlem ble permittert av sin arbeidsgiver i slutten av 2016. Medlemmet kontaktet Krifa raskt for en vurdering av saken, og det ble krevd forhandlinger med arbeidsgiver med bakgrunn i at permitteringen fremstod som urettmessig.

Den midlertidige permitteringen førte til 10 måneders inntektstap for vårt medlem, når alternativet kunne vært 2 uker oppsigelsesfrist. 

I dette tilfellet ville en oppsigelse være bedre for arbeidstaker enn en midlertidig permittering, sier Storvoll.

Det kan argumenteres for at en permittering vil være mindre inngripende for en arbeidstaker enn en oppsigelse. Dette avhenger nok av permitteringens lengde. I tilfeller der arbeidstaker blir permittert over lengre tid ville det ofte vært bedre totalt sett med en oppsigelse fordi arbeidstaker da er sikret rett til lønn ut oppsigelsestiden. Ved oppsigelse fra arbeidstaker under permittering vil oppsigelsestiden kun være 14 dager. Arbeidsgiver kan slik sett spekulere i å permittere ansatte for å omgå bestemmelsene som følger av arbeidsmiljøloven ved oppsigelse.

I vår sak var det på det rene at virksomheten vårt medlem var ansatt i hadde store økonomiske problemer, og at det ikke var økonomisk forsvarlig å holde henne i arbeid. Uenigheten bestod i om situasjonen var midlertidig. Etter Krifas syn tilsa omstendighetene både før og etter permitteringen at situasjonen i virksomheten var av permanent karakter. Arbeidsgiver hevdet på sin side at situasjonen i virksomheten var midlertidig, og permittering derfor var rettmessig.

Retten la avgjørende vekt på at virksomheten i lang tid forut for permitteringstidspunktet hadde slitt med sviktende økonomiske resultater og en anstrengt likviditetssituasjon. Det var iverksatt flere tiltak for å kutte kostnader og bedre inntjeningen, men disse hadde liten effekt. Den etterfølgende utviklingen etter permitteringen ga etter rettens vurdering heller ikke holdepunkter for at permitteringen var begrunnet i midlertidig arbeidsbortfall. Det ble også vektlagt at arbeidsgivers saksbehandling fremsto som mangelfull.

Vårt medlem var permittert i til sammen 41 uker. Hun hadde et betydelig lønnstap i perioden som hun fikk erstattet. I tillegg fikk hun en oppreisningserstatning på til sammen kr. 60 000.

Til tross for at saken var en stor påkjenning for vårt medlem, er hun glad for at hun med Krifas bistand fikk medhold av retten og at hun får erstattet sitt tap.

Hva sier regelverket om permittering?

 • Permittering av arbeidstakere kan benyttes i de tilfeller det foreligger saklig grunn. 
 • I kravet til saklig grunn ligger at arbeidstaker ikke kan beskjeftiges på en økonomisk forsvarlig måte, i tillegg til at driftsinnskrenkningene i virksomheten må være midlertidige. Dersom driftsinnskrenkningene må anses å være varige, skal arbeidsgiver gå til oppsigelse av ansettelsesforholdet. 
 • Tilfeller der arbeidsgiver permitterer arbeidstaker uten at villkårene er oppfylt, omtales ofte som skjulte oppsigelser fordi arbeidstaker i realiteten skulle være oppsagt.
 • Ved permittering er arbeidstaker pålagt arbeidsfritak på minst 14 dagers varsel, og arbeidsgiver er samtidig fritatt sin lønnsplikt. 
 • Arbeidstaker kan permitteres i inntil 52 uker i løpet av 18 måneder. 
 • Arbeidstaker har rett til ordinær lønn betalt av arbeidsgiver de ti første dagene av permitteringen. Etter dette er arbeidstaker henstilt til å søke dagpenger fra NAV, noe som innebærer en vesentlig inntektsreduksjon for de fleste arbeidstakere.

Kollegaen som elsker å vinne

11 / 06 / 2018

180706 Resultat

- da elsker du måloppnåelse og gode resultater! I denne artikkelen får du tips til hva du og lederen din kan gjøre for å oppnå mer sammen.

Noen er så glad i gode resultater og måloppnåelse at de skriver ting på to-do-listen sin kun for å kjenne på følelsen av å stryke det ut. Små seire i hverdagen er avgjørende for at du skal oppleve større seire mer overordnet. Du kjenner kanskje til det fra din jobbhverdag? Det nytter sjeldent å sette seg hårete mål uten å sette seg delmål.

Hva gjør gode og dårlige resultater med deg?

I følge God Arbeidslyst Indeks er det sammenheng mellom resultater og arbeidslyst. Oppnår du målene dine vil arbeidslysten øke. Oppnår du ikke målene vil du sannsynligvis oppleve lavere grad av arbeidslyst. Dette handler ikke bare om egne målsetninger på jobb eller på skolen. Det kan være mål gitt av sjefen for å oppnå bonus, opprykk eller kanskje også mål som må oppnås for å beholde jobben.

Blir man satt ovenfor urealistiske mål vil man oppleve skuffelser og nederlag. Hvis dette vedvarer kan det ha mange negative følger. Det samme gjelder hvis man jobber mot mål som ikke harmonerer med forestilling av hva man jobber for.

Hvordan kan sjefen tilrettelegge for at du oppnår resultatene?

Hvordan ville du oppleve det hvis du plutselig fikk en epost fra sjefen med dine nye målsetninger for året? Sannsynligvis med nysgjerrighet, men kanskje også med skuffelse og oppgitthet. Ikke alle ledere har lært at medarbeidere faktisk liker å ta del i utformingen av målsetninger. Selv om det kan ta noe lengre tid for lederen enn å bare bestemme målet selv, vil det føre til økt arbeidslyst hos medarbeiderne.

Medarbeidere liker til og med å ta del i hvordan måloppnåelser skal feires. Ikke alle er glade i flaks-lodd og bløtkake.

Hva kan du gjøre for å øke din arbeidslyst?

Å ha dialog om mål og resultater er sunt både for ledere og medarbeidere. I tillegg vil det sørge for økt arbeidslyst i virksomheten og bedre resultater. 

Synes du det er utfordrende å snakke med sjefen om resultater? Eller kanskje du er leder og synes det er vanskelig å involvere medarbeiderne i å sette gode mål? Ta kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg med gode råd!

Krifas misjon er å fremme god arbeidslyst hver dag – for medarbeidere, medlemmer og samfunn.

Bli medlem!

Trykk her eller send epost til [email protected], ring oss på 22 72 00 20 eller chat med oss på www.krifa.no.

Les om våre medlemsfordeler her.

Last ned God Arbeidslyst Indeks 2017 (PDF)

Reduser sykefraværet med god arbeidslyst

01 / 06 / 2018

Dryka6T Wk Aakuwy

Bedrifter som setter arbeidslyst i sentrum opplever mindre fravær

Det finnes mange grunner til at vi noen ganger ikke kan møte på jobb til avtalt tid og sted. Det kan både være fysiske, psykiske og personlige hindringer og utfordringer som oppstår.

Hvordan kan du som ansatt, kollega eller leder gjøre det mer attraktivt for deg og de rundt deg å komme på jobb selv om utfordringer, hendelser og situasjoner oppstår? Hvordan kan arbeidsplassen din bli et sted du og dine kolleger raskest mulig ønsker å returnere til om man må være borte noen timer, dager, uker eller måneder.

Rapporten God Arbeidslyst indeks gir konkrete svar på dette. En rapport som handler om å skape de beste rammene for et godt arbeidsliv.

Les hele rapporten her!

Å trives på jobb gir deg både et bedre liv og økt lykke. Din arbeidsplass påvirker din livskvalitet. Dette er viktig for deg, for de du omgås med privat og på jobb, for din arbeidsplass og for samfunnet som helhet. En vinn-vinn situasjon for alle.

Den fem viktigste faktorene for din arbeidslyst

De mest sentrale faktorene i rapporten (forklarer hele 73% av nordmenns arbeidslyst) er følgende:

 • Ledelse
 • Mening
 • Balanse
 • Resultater
 • Kolleger
 • Mestring

Ledelse: En leder som mestrer både de faglige og sosiale aspektene ved ledelse kan løfte den ansattes arbeidslyst betraktelig. Fravær av dette kan føre til økt mistrivsel og økt sykefravær.


Mening: En arbeidsplass hvor man kjenner at man utretter noe for både seg selv og andre og opplever arbeidsoppgavene som relevante, opplever både mening med jobben og føler seg ofte stolt over arbeidsplassen. Å finne mening i jobben har den største effekten på arbeidslysten.

 

Balanse: En arbeidsplass med fokus på balanse mellom tilmålte oppgaver og riktig kunnskap og tid for å løse dem, kjenner mer harmoni, engasjement og mindre stress enn de som ikke gjør det. Like viktig er det at både du og din arbeidsplass (kolleger og leder) har fokus på, og åpenhet, om balansen mellom din jobb og ditt privatliv.

 

Resultater: Å skape konkrete resultater og oppnå bestemte mål både alene og sammen med kolleger, er en integrert del av det å ha en jobb. Å se og registrere fremskritt kan være like bra som å ha konkrete mål. Som ansatt vil det ha en positiv betydning for din arbeidslyst å selv være med å fastsette disse målene og resultatene.

 

Kolleger: Å ha et godt forhold til dine kolleger styrker lysten til å gå på jobb og har stor betydning for din generelle livstilfredshet. Kollegene gir oss både et sosialt, faglig og produktivt felleskap.

 

Mestring: Å føle seg anerkjent og kjenne glede over å gjøre noe du er flink til gjør deg godt. Videre gir kombinasjonen av utfordringer og mestring at du vokser som menneske. En arbeidsplass som klarer å kombinere dette er både attraktiv, tilfredsstillende og motiverende.

 

Din trivsel på jobb er viktig og har stor betydning for alle rundt deg. God arbeidslyst begynner hos noen som tar et aktivt valg og det hviler et ekstra ansvar på den som er leder. 

 

«God Arbeidslyst» er Krifas misjon. Vi er kun noen tastetrykk unna. Bruk oss! 

Vi søker jurist til vikariat

16 / 05 / 2018

2018 05 15 18 28 46 Presentasjon4 Power Point

Krifa jobber for å fremme god arbeidslyst hver dag – for medarbeidere, medlemmer og samfunnet. Dette gjør vi ved å tilby en rekke medlemsfordeler for våre medlemmer, deriblant juridisk bistand og rådgivning.

Vi ser etter deg som:

 • er utdannet jurist
 • trives med å vurdere og løse arbeidsrettslige utfordringer
 • som ønsker å kjempe for våre medlemmers rettigheter
 • trives med å yte kundeservice både via epost, telefon og tilstede med medlemmer

Hva kan vi tilby?

 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Stor selvstendighet i arbeidet
 • En rekke arbeidsrettslige tvister og utfordringer på vegne av våre medlemmer. 
 • Dyktige og hyggelig kolleger
 • En travel og variert hverdag, noe reisevirksomhet

Send oss din CV og hvorfor du ønsker jobben, innen 8. juni. Søknad sendes til daglig leder i Krifa Norge, Kristin Fjellman på epost: [email protected]


Arbeidsgiver: Krifa Sted: 0157 Oslo
Frist: Snarest / 08.06.18
Arbeidsperiode: 15.08.18 - 15.04.19

Kort om Krifa:
Krifa er en moderne arbeidstakerorganisasjon. Vi er opptatt av å løse konflikter med god dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Krifa er politisk uavhengig. Alle arbeidstakere kan bli medlem i Krifa uavhengig, stilling, arbeidsplass, politisk tilknytning, kultur og religion.

 Les mer om Krifa på www.krifa.no


Gode kolleger er avgjørende

11 / 05 / 2018

Kolleger

Et godt forhold til kollegene dine styrker lysten din til å gå på jobb. Videre har dine kolleger stor betydning for din generelle livskvalitet.

– Det lønner seg å satse på gode sosiale relasjoner på arbeidsplassen, daglig leder i Krifa Norge, Kristin Fjellman.

Mennesker er grunnleggende sosiale skapninger. For at bedrifter og mennesker skal lykkes må sjefer og ledere skape gode rammer for gode kollegiale forhold.

- Det er rett og slett bra for både mennesker og resultater at vi har et godt samvær på jobben, sier daglig leder i Krifa Norge, Kristin Fjellman.

Mye tid sammen

Har du noen gang tenkt på hvem du bruker mest tid sammen med i hverdagen? 

For mange er svaret muligens familie og venner, men tenk igjen. Hvor stor del av hverdagen bruker du med kollegene dine? Sannsynligvis en veldig stor del, kanskje til og med mest. Derfor blir også viktigheten av å trives med kollegene svært stor.

Nordmenn liker sine kolleger

Heldigvis viser det seg at nordmenn elsker kollegene sine. Kollegene er faktisk den faktoren vi nordmenn er mest fornøyd med av alle de faktorene som påvirker arbeidslysten mest. 

– Dette er gode nyheter for både ansatte og arbeidsgivere, sier Kristin Fjellman.

– Sosiale relasjoner fungerer nemlig som et "lim", som binder arbeidsplassen sammen. Oppgaver løses ofte mer effektivt og med høyere kvalitet når kollegene kjenner hverandres styrker og svakheter, sier hun.

Les også: Ny studie: Nordmenn elsker kollegene sine - men viktigst for arbeidslysten er en meningsfull jobb

Hvor er tilfredsheten størst?

I Krifa-studien «God Arbeidslyst Indeks» viser det seg at tilfredsheten er størst i offentlig sektor og det er kvinnene blant seniormedarbeiderne som er aller mest fornøyd med kollegene sine.

Det er ikke uten grunn at mange bedrifter investerer mye i arrangementer som skal skape en sterkere enhet og en felles forståelse for virksomhetens visjon, mål og strategier. Det viser seg nemlig at jo mer man føler seg som en del av det sosiale fellesskapet, jo større lyst får man til å gå på jobb.

En arbeidsplass med stor grad av arbeidslyst vil oppleve større innovasjon, økt produksjon, lavere sykefravær, bedre kundetilfredshet og rett og slett bedre bunnlinje enn en arbeidsplass som ikke har det. At du som arbeidstaker opplever både økt livskvalitet og din arbeidsplass sikrer eller øker sin posisjon i et krevende arbeidsmarked er en «vinn-vinn» situasjon for dere begge og samfunnet som helhet.

Les også: Riktig balanse mellom jobb og fritid er lønnsomt og motiverende 

Krifa er til for å gi våre medlemmer gode råd og hjelp – enten det er de små justeringene eller de store sakene.

Ønsker du en arbeidstakerorganisasjon som er opptatt av deg og dine behov, bør du også velge Krifa.

Bli medlem!

Trykk her eller send epost til [email protected], ring oss på 22 72 00 20 eller chat med oss på www.krifa.no.

Les om våre medlemsfordeler her.

Last ned God Arbeidslyst Indeks 2017 (PDF)

Riktig balanse mellom jobb og fritid er lønnsomt og motiverende

26 / 04 / 2018

2018 03 08 09 49 22 Project Deadline Photo By Kevin @ikukevk On Unsplash

Derfor taper jobben på at du ikke har tid til familie og privatliv.

«Det er kø, jeg blir 10 min forsinket». «Fort deg, ellers blir vi forsinket». «Skulle jeg ha med mat»? «Jeg skal bare»? «Jeg lover å ha det klart til i morgen»!

Du kjenner det kanskje igjen? En stressende hverdag der det ikke er lett å opprettholde balansen mellom jobb og fritid. Døgnet har bare 24 timer og det er bare 7 dager i en uke.

For å leve et godt liv både på jobb og privat trenger vi balanse. Balanse hvor vi kjenner oss tilstede, både når vi er på jobb og i fritiden. Vi trenger også balanse i selve arbeidsdagen ved at arbeidsoppgavene og tiden vi har til å utføre dem hører sammen.

God Arbeidslyst Indeks ser vi at nordmenn som opplever god balanse mellom arbeidsplassen og fritiden opplever økt arbeidslyst. Mange bedrifter ser alvoret og viktigheten av dette og gjør tiltak for å gjøre det enklere for de ansatte å balansere hverdagen.

Les også: Eldre opplever mer mestring enn yngre

Hvordan forbedre balansen

Noen bedrifter forsøker å skape en kultur der det ikke forventes at man svarer på e-post etter kl.18:00. Noe som kan føre til bedre balanse mellom jobb og fritid.

Et annet, mer drastisk, tiltak gjorde Volkswagen da de stengte mailserveren for smarttelefoner en halv time etter arbeidstidens slutt. Dette for å sikre at de ansatte tok seg fri fra jobb når de faktisk hadde fri.

Et grep du enkelt kan gjøre på egenhånd er å skru av varsler på mobilen og heller sjekke telefonen når du har tid og energi.

Unge er minst fornøyd med balansen mellom jobb og fritid

Av de seks viktigste faktorene for god arbeidslyst er «balanse» det norske arbeidstakere er minst fornøyd med. Faktisk er det slik at alle de andre faktorene scorer over 70 på skalaen, mens balanse er helt nede på 63. Unge arbeidstakere er mer misfornøyde enn eldre og det er arbeidstakere i mellomstore virksomheter som er mest fornøyd.

Det er viktig å være bevisst på å balansere jobb og fritid – men det er kanskje ikke nok?

Krifa er til for å gi våre medlemmer gode råd og hjelp – enten det er de små justeringene eller de store sakene.

Les også: Ny studie: Nordmenn elsker kollegene sine - men viktigst for arbeidslysten er en meningsfull jobb

Ønsker du en arbeidstakerorganisasjon som er opptatt av deg og dine behov, bør du også velge Krifa.

Bli medlem!

Trykk her eller send epost til [email protected], ring oss på 22 72 00 20 eller chat med oss på www.krifa.no.

Les om våre medlemsfo

Last ned God Arbeidslyst Indeks 2017 (PDF)

Velkommen til frokostseminar - Foreldrepermisjon på 1,2,3

19 / 04 / 2018

Krifa Seminar Foreldreperm V2

Har du spørsmål om foreldrepermisjon? Forstår du alle regler og rettigheter? Kom på vår Krifa-frokost, der gir ekspertene deg svar på det du måtte lure på. 

Hvor mye permisjon kan jeg ta ut – og når? Kan jeg utsette permisjonen? Påvirker lønnen beløpet? Har jeg rett til utbetaling i permisjonsperioden og av hvem? Hvem snakker jeg med i NAV?

Se Facebook-arrangementet her

Mødrekvote, fedrekvote, fellespermisjon, gradert/fleksibelt uttak. Vi guider deg gjennom jungelen av spørsmål, papirer og systemer som dukker opp både hos deg og fra arbeidsgiver og NAV.

Les mer om mamma og pappapermisjon her

- I Krifa er dette en av våre ekspertiser og vi hjelper våre medlemmer i hele prosessen, sier daglig leder i Krifa Norge, Kristin Fjellman.

Frokostseminaret finner sted hos vår samarbeidspartner Bing Hodneland 3. mai kl.0830-1000 - gratis og åpent for alle. Vi serverer frokost fra kl. 08.00. Krifas jurister er tilgjengelige for samtaler i etterkant.

Meld deg på her: [email protected] 

Har du andre spørsmål eller er nysgjerrig på Krifa?

Les mer på www.krifa.no og ta kontakt på chat eller på telefon 22 72 00 20


Mammaperm og pappaperm på 1,2,3

27 / 03 / 2018

2018 03 07 10 38 35 Daddy Daughter Photo By Becca Tarter @photobybex On Unsplash

I 2017 ble det født 56 600 barn i Norge. Bak disse barna står det over 100 000 foreldre som har tatt ut, eller skal ta ut, permisjon. Mange sitter med spørsmål rundt permisjon.

Hvor mye permisjon kan jeg ta ut – og når? Får jeg penger utbetalt i permisjonsperioden og av hvem? Påvirker lønnen beløpet? Kan jeg utsette permisjonen? Hvem snakker jeg med i NAV?

Det er en jungel av papirer og systemer. Heldigvis finnes det informasjon og hjelp. Som medlem i Krifa hjelper vi deg hele veien.

Les også: Har jeg rett på ulønnet permisjon?

Kort om mammapermisjon, pappapermisjon og fellespermisjon

Regelverket gir rom for både mammapermisjon, pappapermisjon og fellespermisjon. Tre begrep som ofte går igjen er mødrekvote, fedrekvote og gradert/fleksibelt uttak.

 • Mødrekvoten er på 10 + 3 uker. 10 uker permisjon etter fødsel og 3 uker permisjon før forventet termin.
 • Fedrekvoten er på 10 uker og kan tas etter de første 6 ukene etter fødselen. Fordi far skal sikres samvær i barnets første leveår.
 • Gradert/fleksibelt uttak. Fellespermisjon er på 26 eller 36 uker (avhengig av om man velger at 100 eller 80 prosent av inntekten dekkes i permisjonsperioden). Foreldrene bestemmer selv om fellesperioden skal skje felles, gradert utover en periode eller om den skal utsettes.

- I Krifa er dette en av våre ekspertiser og vi hjelper våre medlemmer i hele prosessen, sier daglig leder i Krifa Norge, Kristin Fjellman.

Les også: Når har jeg rett på permisjon fra jobben?

Hva med meg som ikke oppfyller kriteriene for foreldrepenger? Du er langt fra alene om å ha spørsmål. Gjør som mange andre – ta kontakt med oss!

Ulike typer permisjon

Det finnes ulike årsaker til å søke om permisjon. Arbeidsmiljøloven kapittel 12 inneholder regler om permisjon ved svangerskap, fødsel, barn og barnepassers sykdom, pleie av pårørende, utdanningspermisjon og permisjon for å utøve offentlige verv. Enkelte arbeidstakere gir også permisjon i forbindelse med bryllup, begravelse, legebesøk, tannlege og lignende. Dette er ikke lovbestemt, men følger av egne avtaler på din arbeidsplass.

Bli medlem i dag og få svar på dine spørsmål!

Eldre opplever mer mestring enn yngre

23 / 02 / 2018

2018 02 21 10 07 34 Happy Blue Collar Worker Photo By David Siglin @dsiglin On Unsplash

– Mestring handler om gleden ved å gjøre noe vi er flinke til. Dette er den nest viktigst faktoren for god arbeidslyst, sier daglig leder i Krifa Norge, Kristin Fjellman.

Når opplevde du mestring sist? 

Å oppleve mestring i arbeidslivet skjer når man føler seg kompetent i møte med arbeidsoppgavene. Dette skjer når ferdigheter samsvarer med oppgavene man skal løse. Når du opplever denne følelsen fører det til god arbeidslyst. Man ønsker å gjøre mer! Noen ganger opplever man til og med en flyt i arbeidet som gjør at man glemmer følelsen av tid og selvbevissthet. Husker du sist gang?

Les også: Vi er opptatt av deg og dine behov

Eldre opplever mer mestring enn yngre

God Arbeidslyst Indeks 2017 viser at jo eldre arbeidstaker du er, jo mer mestringsfølelse vil du oppleve. Hvorfor er det slik? Man skulle kanskje tro det var motsatt i en tid hvor teknologien springer frem i en hastighet som aldri før.

En av forklaring kan være at du blir bedre på det du gjør jo lengre du jobber med det. Har du noen gang konkurrert mot en snekker i å hamre spiker i en planke? 

En annen forklaring kan være at du blir bedre til å matche oppgavene med ferdighetene – ved at du er mer bevisst på hva du er god til og hva du ikke er så god til. Det er ikke bare i jobbintervju det er lurt å kjenne sine sterkeste og svakeste sider.

Les om våre medlemsfordeler: Karriereveiledning

De seks viktigste faktorene

Vi vil fremover gå litt nærmere inn på disse de seks viktigste temaene som påvirker vår arbeidslyst:

 • Meningsfylt arbeid
 • Mestring i jobben
 • Balanse mellom arbeid og privatliv
 • Kollegene våre
 • Resultatene vi bidrar til
 • Ledelsen

Les også: Ny studie: Nordmenn elsker kollegene sine - men viktigst for arbeidslysten er en meningsfull jobb

Ønsker du en arbeidstakerorganisasjon som er opptatt av deg og dine behov, bør du også velge Krifa.

Bli medlem!

Trykk her eller send epost til [email protected], ring oss på 22 72 00 20 eller chat med oss på www.krifa.no.

Les om våre medlemsfo

Last ned God Arbeidslyst Indeks 2017 (PDF)

Neste side